Річна інформація емітента цінних паперів за 2013

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор, Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

 


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05466878

4. Місцезнаходження: 45241, Україна, Волинська обл., Кiверцiвський р-н, с.Кульчин, Заводська,1

5. Міжміський код, телефон та факс:0336598985, 0332784212

6. Електронна поштова адреса: ksz.ua@mail.ru

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у     Бюлетень.Цiннi папери України                    

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента X
   2) інформація про облігації емітента
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
   3) інформація про зобов'язання емітента X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
В складi рiчного звiту вiдсутнi: 
- Вiдомостi щодо корпоративного секретаря, тому  що  Наглядова рада  не  обирала корпоративного секретаря. 
- Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що, Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 
- Замовленних та виданих сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не було iз-за вiдсутнiстi випуска.
- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 
- Iнформацiя про дивiденди - тому що, дивiденди не нараховувались та не сплачувались за звiтний та попереднiй перiоди. 
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що, Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що, Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. 
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що, борговi цiннi папери Товариством не випускались. 
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що, Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що, Товариство сертифiкати ФОН не випускало. 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що, Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. 
- У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було. 
- У товариства вiдсутнi зобов"язання:  за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Кульчинський силікатний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)А01  №6694
3. Дата проведення державної реєстрації08.05.1996
4. Територія (область)Волинська обл.
5. Статутний капітал (грн): 1316830
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)47
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61 - Виробництво виробів з бетону для будiвництва
23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
08.12 - Добування піску, гравію, глин i коалiну
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: Фiлiя АТ  "Укрексiмбанк" в м.Луцьку
2) МФО банку: 303547
3) Поточний рахунок: 2600601862438
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті: Фiлiя АТ   "Укрексiмбанк"в м.Луцьку
5) МФО банку: 303547
6) Поточний рахунок: 26006011862438
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Видобування пiску, придатного для виробництва силiкатної цегли 2546 21.09.2001 Державна служба геологiї та надр України 21.09.2031
Опис Товариство планує продовжувати дiю лiцензiї.
13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування: ТОВ "Волиньвапно"
2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ: 30463753
4) Місцезнаходження: с. Кульчин,
5) Опис : ПАТ "Кульчинський силiкатний завод" володiє  у ТОВ "Волиньвапно" часткою у розмiрi 20% вiд статутного капiталу, що становить  19 547,4 грн.
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 Найменування юридичної особи засновника та/або учасника  Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника  Місцезнаходження  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
 Регiональне вiддiлення фонду держмайна України у Волинськiй обл.  13347870  43027, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Київський майдан,9  0
 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт    Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Усього  0
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада: директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Троцюк Сергiй Ананiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: АС 862151 14.01.2003 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
4) Рік народження: 1963
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТзОВ "ВТО Iнтерком", генеральний директор. Контракт з директором продовжено на три роки на засiданнi Наглядової ради 05.03.2013р. протокол №2.
8) дата обрання та термін, на який обрано: 03.05.2013, обрано на три роки
9) Опис: Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшення загальних зборiв товариства.Оплата згiдно  контракту.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
1) Посада: Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Петрик Ольга Антонiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: АЕ 992570 23.01.1998  Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження: 1957
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ" Сiгма-Трейд",головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Мазур Валерiй Леонiдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження: 1939
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України,головний науковий спiвробiтник
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради обирається серед членiв Наглядової Ради, призначених Загальними зборами акцiонерiв товариства. Обирається термiном на 3 роки. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Мазур Вячеслав Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження: 1970
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ"Сiгма - Трейд",директор
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: 30394450  
4) Рік народження: -
5) Освіта: -
6) Стаж керівної роботи (років): -
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: в особі представника -   Генерального директора Кийка Геннадія Леонiдовича
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Кононович Олена Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження: 1974
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ" Сiгма-Трейд",юристконсульт
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Кухленко Володимир Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi
4) Рік народження: 1940
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ"Фасон ММ",iнженер-електромеханiк по автоматизацiї
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада: Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Токарєва Оксана Ярославiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи: АС 492989 03.12.1998 Кiверцiвським РВ УМВС
4) Рік народження: 1959
5) Освіта: Вища
6) Стаж керівної роботи (років): 6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Кульчинський силiкатний завод", економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано: 25.04.2012, обрано на три роки
9) Опис: Виконує обов'язки  згiдно  посадової iнструкцiї. Оплата згiдно штатного розкладу. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТО Iнтерком"

30394450

43006, Україна, Волинська обл., д/в р-н, м.Луцьк, Стуса,11

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

22.04.2013

 

Кворум зборів

80,3

 

Опис

Протокол  № 1

Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства

"КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД"

 

с. Кульчин                                                                                                         22 квiтня 2013 року

 

"          Дата i час проведення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД": 22 квiтня 2013 року о 15 год. 00хв.

"          Мiсце проведення  загальних зборiв: 45241, Волинська обл., Кiверцiвський район,  с. Кульчин, вул. Заводська, 1 у примiщеннi адмiнiстративної будiвлi в залi засiдань

"          Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у   загальних зборах Товариства: 358 осiб.

"          Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 4230962 голоси , що складає  80,3 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства

"          Кворум загальних зборiв: загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного, так як для участi у загальних зборах зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцiй Товариства.

"          Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Збори ) Публiчного акцiонерного товариства "КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД" (далi - "Товариство") прийняте Наглядовою радою Товариства 11 березня 2013року (Протокол № 1), вiдповiдно до якого:

 

"          Датою складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi  про проведення Зборiв визначено 22 березня 2013 року.

"          Датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у  Зборах визначено 16 квiтня  2013року.

"          Визначено Порядок денний Зборiв:

1.Обрання  Голови та Секретаря Загальних зборiв.

2.Обрання Голови i членiв лiчильної комiсiї.

3.Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської діяльності    Товариства за 2012рiк.

4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської діяльності            акцiонерного  товариства за результатами 2012 фiнансового року та її висновки.

5.Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012рiк.

6.Затвердження  фiнансової звiтностi i балансу Товариства за  2012 рiк 

7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту  

    Директора та звiту Ревiзiйної комiсiї.

8.Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв), отриманого(понесених)                Товариством за 2012рiк.

9.Прийняття рiшення про затвердження договорiв на суму, що перевищує

4062 тис.грн. укладених Товариством за 2012рiк.

   У встановлений законом строк iншi пропозицiї про змiну дати проведення Зборiв  або внесення змiн, доповнень  до Порядку денного Зборiв до виконавчого органу Товариства не надходили.

 

"          Голосування на  Зборах з питань Порядку денного Зборiв  здiйснюється шляхом  використання бюлетенiв для голосування, за принципом одна акцiя - один голос.

Форма Бюлетенiв №1 - №9,  затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 вiд 12 квiтня 2012року).

 

"          З питань 1-9  Порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Зборах.

"          Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 11 березня 2013 року) функцiї реєстрацiйної комiсiї покладено  лiчильну комiсiю.

"          Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 05 травня 2011 року, Протокол № 1, обрана лiчильна комiсiя в складi трьох осiб, а саме:

o          Iлляш Валентина Степанiвна  - голова Лiчильної комiсiї;

o          Носко Валентина Василiвна - член Лiчильної комiсiї;

o          Локачук Марiя Богданiвна - член Лiчильної комiсiї.

 

Повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї є дiйсними на дату проведення Зборiв.

 

Iлляш В.С. :  За даними Реєстрацiйної комiсiї для участi у Зборах зареєстровано 4 акцiонери та  1  представник акцiонерiв з кiлькiстю 4230962 голосiв, що становить  80,3 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi згiдно чинного законодавства України та Статуту Товариства мають право голосу на Зборах.

       Згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства",  Статуту Публiчного акцiонерного товариства "КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД" Збори, визнаються правомочними вирiшувати всi питання Порядку денного. Таким чином, маємо право вiдкрити  Збори та розглянути питання Порядку денного.

 

Рiшення про затвердження Порядку денного прийняте 100 % Голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.

      

З першого питання: "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв".

Слухали  Голову Наглядової Ради Мазура В.Л.,який запропонував  для ведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вибрати Головуючого Загальних зборiв - Троцюка С.А. та Секретаря Загальних Зборiв - Токарєву О.Я.

Пропозицiя Наглядової Ради Мазура В.Л. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем №1.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 1-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:   5

Кiлькiсть голосiв:  4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:  5 ;

Кiлькiсть голосiв:  4230962

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

 

"За" 4230962  голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у загальних зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: призначити Головуючим Зборiв  - Троцюка Сергiя Ананiйовича, директора Товариства, Секретарем - Токарєву Оксану Ярославiвну, головного бухгалтера Товариства(протокол №1 вiд 11 березня 2013р.)

 

З другого питання: " Обрання Голови i членiв лiчильної комiсiї"

Слухали Голову Зборiв Троцюка С.А., який запропонував для ведення голосування на Зборах та оформлення протоколу Лiчильної комiсiї Зборiв подовжити повноваження Лiчильної комiсiї, обраної зборами Товариства вiд 05.05.2011р. (Протокол № 1), в складi:

                       Iлляш Валентина Степанiвна - Головою Лiчильної комiсiї;

                       Носко Валентина Василiвна -  членом Лiчильної комiсiї;

                       Локачук Марiя Богданiвна -  членом Лiчильної комiсiї.

                                                                                                                                                                  Пропозицiя Голову Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем №2 .

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 2-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:   5

Кiлькiсть голосiв:   4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:  5  ;

Кiлькiсть голосiв: 4230962.

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

 

"За" 4230962 голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у загальних зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: подовжити повноваження Лiчильної комiсiї, обраної зборами Товариства вiд 05.05.2011р. (Протокол № 1), в складi:

                       Iлляш Валентина Степанiвна - Головою Лiчильної комiсiї;

                       Носко Валентина Василiвна -  членом Лiчильної комiсiї;

                       Локачук Марiя Богданiвна -  членом Лiчильної комiсiї Рiшення прийняте 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.

 

З третього питання: "Звiт Директора Товариства  про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк

Слухали Директора Товариства Троцюка С.А. (Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк )

Голова Зборiв Троцюк С.А. запропонував затвердити Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк.

Пропозицiя Голови Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 3

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 3-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв:  4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування: 5 ;

Кiлькiсть голосiв: 4230962.

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

"За" _4230962  голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: затвердити Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк (Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк) 

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.    

 

З четвертого питання: "Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2012 фiнансового року та її висновки.

Слухали Ревiзора Товариства  Петрик О.А.

Голова Зборiв Троцюк С.А. запропонував затвердити Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської   дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2012 фiнансового року. Висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за  результатами 2012 фiнансового року.

Пропозицiя Голови Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 4.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 4-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:  5;

Кiлькiсть голосiв:4230962

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

"За" 4230962  голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах;      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає.

Рiшення: затвердити Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2012 фiнансового року та Висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за  результатами 2012 фiнансового року (Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2012 фiнансового року та Висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за  результатами 2012 фiнансового року  )

Рiшення прийняте 100 %  голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.

 

П'яте питання: "Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк.

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Мазура В.Л.(Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012рiк .

Голова Зборiв Троцюка С.А. запропонував затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012рiк.

Пропозицiя Голови Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 5

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 5-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:   5 ;

Кiлькiсть голосiв:  4230962 .

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

"За"  4230962 голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: затвердити Звiт Наглядової Ради  Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012роцi  (Звiт Наглядової Ради  Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012роцi)

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.   

 

 

З шостого питання:  "Затвердження  фiнансової звiтностi i балансу Товариства за  2012 рiк".

Слухали доповiдь головного бухгалтера Товариства - Токарєву Оксану Ярославiвну, яка ознайомила учасникiв Зборiв з показниками фiнансової звiтностi Товариства за 2012рiк. (Рiчний звiт Товариства та баланс Товариства станом на 31.12.2012року) .

В результатi обговорення Троцюк С.А. винiс пропозицiю  затвердити фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2012рiк.      

Пропозицiя Троцюк С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 6.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 6-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:   5 ;

Кiлькiсть голосiв:  4230962 .

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

"За"  4230962 голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: затвердити фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2012 рiк.

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.     

       

З сьомого питання: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора та звiту Ревiзiйної комiсiї.

Слухали Голову Зборiв Троцюка С.А., який повiдомив, що присутнi акцiонери заслухали доповiдь Голови Наглядової ради Товариства  Мазура В.Л, доповiдь Директора Товариства Троцюка С.А. про результати дiяльностi Товариства за 2012 фiнансовий рiк. Ревiзор Товариства  Петрик О.А. надав позитивний висновок щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за 2012рiк.

Голова Зборiв Троцюк С.А. запропонував Зборам:

"          затвердити Звiт Наглядової ради Товариства, щодо дiяльностi товариства у 2012роцi;

"          затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012роцi; 

"          затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства, щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.

Пропозицiя Голови Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування. Голосування здiйснюється Бюлетенем № 7.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 7-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:   5 ;

Кiлькiсть голосiв:  4230962 .

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

"За"  4230962 голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення:

"          затвердити Звiт Наглядової ради Товариства, щодо дiяльностi товариства у 2012 роцi;

"          затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012роцi; 

"          затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства, щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у загальних зборах.     

 

 

З восьмого питання: "Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв), отриманого (понесених) Товариством за 2012 рiк.

Слухали  Головного бухгалтера Токарєву О.Я. , яка  доповiла,що згiдно чинного законодавства України, покриття збиткiв в товариствi вiдбувається за рахунок резервного капiталу, або за рахунок прибутку минулих перiодiв. У зв'язку з тим,що товариство останнi роки не має прибутку, резервний капiтал не нараховувався. Головним бухгалтером було запропоновано здiйснити покриття  збиткiв за 2012р. за рахунок прибутку, який планується отримати в 2013 роцi вiд господарської дiяльностi.

Пропозицiя головного бухгалтера Токарєвої О.Я.  виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 8.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 8-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв: 5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:  5 ;

Кiлькiсть голосiв: 4230962.

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

 

"За"  4230962  голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

Рiшення: Покриття збиткiв товариства  за 2012 рiк в сумi 1 990,00 тис.грн. провести за рахунок прибутку  наступних перiодiв. 

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.  

 

 

З дев'ятого питання: "Прийняття рiшення про затвердження договорiв на суму, що перевищує 4062 тис.грн. укладених Товариством за 2012 рiк".

Слухали Голову Зборiв Троцюка С.А., який ознайомив учасникiв Зборiв з перелiком договорiв, укладених Товариством з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за 2012рiк  i повiдомив, що договорiв, укладених на суму, що перевищує 4062 тис.грн. грн. (25% активiв)  товариство не укладало.

Троцюк С.А.  запропонував у зв'язку з вищевикладеним рiшення  про затвердження договорiв не приймати.

Пропозицiя Голови Зборiв Троцюка С.А. виноситься на голосування.

Голосування здiйснюється Бюлетенем № 9.

Лiчильна комiсiя проводить пiдрахунок голосiв. Оголошуються результати голосування.

Протокол про пiдсумки голосування з 9-го питання Порядку денного Зборiв

Надано бюлетенiв:  5

Кiлькiсть голосiв: 4230962

Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування:   5;

 Кiлькiсть голосiв:   4230962.

Бюлетенiв, визнаних недiйсними немає.

 

 

"За" 4230962  голосiв, що складає 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах      

"Проти" - немає;

"Утримались" - немає;

 

Рiшення: Рiшення про затвердження договорiв на суму, що перевищує  4062 тис.грн., укладених Товариством з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за 2012рiк не приймати.

 

Рiшення прийняте 100 %   голосiв   акцiонерiв - власникiв голосуючих  акцiй  Товариства,  якi  зареєструвалися  для участi у Зборах.     

 

 

 
       

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйнакомпанiя "Ромекс-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23725243

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, Б Хмельницького 38/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№534301

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.07.2010

Міжміський код та телефон

044 3618458

Факс

044 3618458

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть ЗБЕРIГАЧА

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43021, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Шопена,22а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0332722265

Факс

0332722265

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2796651

Факс

(044) 2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

-

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

59/03/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000150981

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 267 320

1 316 830

100

Опис

Акцiї емiтента в лiстингу не перебувають.Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод " засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв:Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi 29.04. 1996р.  та органiзацiї орендарiв Орендного пiдприємства Кульчинський силiкатний завод "шляхом перетворення Орендного пiдприємства  у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Кульчинський силiкатний завод" протокол №1 вiд 05.05.2011року у Публiчне акцiонерне товариство"Кульчинський силiкатний завод".

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає. В структуру товариства входить - силiкатний цех, ремонтно-механiчний цех, теплоенергетичний цех, склад  готової продукцiї та пакувальна дiльниця.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.13р. становить 47чол.,позаштатних працiвникiв та неспискового складу -  1чол. Фонд заробiтної плати за 2013рiк становить 901,1 тис.грн., в порiвняннi  з минулим 2012 роком зрiс на 258.8 тис. грн.. за рахунок  збiльшення чисельностi  персоналу та розмiру законодавчо встановленої мiнiмальної зарплати.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтнет не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводило спільної діяльності.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Таких пропозицiй немає.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

     Впродовж 2013 року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 48 вiд 29.12.2012 р. яким визначенi основнi принципи i методи облiкової полiтики щодо облiку активiв i зобов'язань та здiйснюваних пiдприємством облiкових оцiнок.

         Концептуальною основою, яка  використана для пiдготовки i  складання фiнансових звiтiв  Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" є  Закон України  "Про бухгалтерський облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  вiд  16  липня 1999 року №   996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi  внутрiшнi положення.

     Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукцiї є  цегла силiкатна  облицювальна потовщена бiла та кольорова       М-150 та М-125,цегла облицювальна одинарна бiла та кольорова М-150 та М - 125.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

1) лiнiя по рубцi   та  сколу силiкатних виробiв - 1 шт.. 2) лiнiя  по виробництву цегли силiкатної Кruрр - 800 - 1 шт.,  Кruрр - 600 - 2 шт. 3)Автоклави АП1,2-2х19-4 шт  ;  4)комресор   гвинтовий  TIDY 25,5)спалювач GTM-4 МгВт ., 6) гусенична установка для сортування крупнозернистих матерiалiв, 7) автомобiль VOLKSWAGEN .

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Власники iстотної участi надали емiтенту поворотну фiнансову допомогу у розмiрi 4 105 тис.грн. згідно договору №1-22/11 ФП від 22.11.2013р.,що перевищує 10 % активiв товариства , але не бiльше 25 % на пiдставi рішення Наглядової ради.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент працює в галузi промисловостi будiвельних матерiалiв. В зв'язку з введениям нових гiдравлiчних npeciв пiдприємство освоїло виробництво цегли силiкатної лицьової потовщеної   М-150, М-125, цегли кольорово'i   лицьової потовщеної М-150, М-125. Емiтент при збутi продукцii   використовує  прямi канали розподiлу продукцiї, тобто виготовляє i реалiзовує цеглу вiдразу споживачевi  зi  складу, не користуючись послугами посередникiв.Основними споживачами цегли силiкатної  є iндивiдуальнi забудовники та будiвельнi органiзацiї переважно в межах Волинської,Львівської,Тернопільської та Рiвненської областей. Основними клієнтами емітента є:АТ "Нова лiнiя", ТОВ  "Епiцентр - К",ТзОВ "Луцьксантехмонтаж №536", ОК ЖБК «Набережний квартал Рівне», БМУ « Тернопіль-буд», ПАТ»ТБК Львів».                                                                                         

Для виробництва завод використовує мiсцевi кориснi копалини - пiски та привозну сировину-вапно будівельне. Основними конкурентами у виробництвi цегли силiкатної у perioнi є ПАТ "Любомирський вапняно - силікатний завод." Перевагою пiдприємства є те, що випуск силікатної потовщеної цегли та кольорової лицювальної цегли в регiонi iншими пiдприємствами вiдсутнiй.

   В зв'язку зi значним зменшенням попиту на цеглу  перед заводом стало завдання виробництва нових видiв продукцiї.

    На пiдприємствi в даний час проводиться реконструкцiя- монтується нова лiнiя по виробництву газосилiкат них блокiв. Газосилiкатнi блока на сьогоднiшнiй день є популярним будiвельним матерiалом,стiни з якого мають низьку теплопровiднiсть . Окрiм того будiвництво споруд виконується в коротшi термiни.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

В зв" язку з економiчною кризою рiзко зменшились обсяги будiвницва у державному та приватному секторi.  Внаслiдок цього впав попит на будiвельну продукцiю.Пiдприємство не використало повнiстю свої виробничi потужностi.На дiяльнiсть пiдприємства значний вплив має високий рiвень податкiв, низька платоспроможнiсть населення.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство перебуває на повному госпрозрахунку.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного року вci договiрнi  зобов'язання  виконанi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширювати виробництво цегли силiкатної   облицювальної  потовщеної та газосилiкатних блокiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Така полiтика не проводиться.

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Немає  судових справ.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

iнформацiя не надається.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 660

4 602

0

0

3 660

4 602

  будівлі та споруди

1 770

1 678

0

0

1 770

1 678

  машини та обладнання

1 764

2 757

0

0

1 764

2 757

  транспортні засоби

105

142

0

0

105

142

  інші

21

25

0

0

21

25

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 660

4 602

0

0

3 660

4 602

Опис

Заборона на використання основних  засобів емітента відсутня.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-1 656

-238

Статутний капітал (тис.грн)

1 317

1 317

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 317

1 317

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи  пiдприємства   меншi вiд розмiру статутного капiталу  , що   суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

       

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

 

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

62

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

19 649

X

X

Усього зобов'язань

X

19 711

X

X

Опис

-

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

-

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

-

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

-

       

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Луцьк, вул. Шопена, 22-а, офiс 56

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1850, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

 

 

 

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

 

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi

№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56, тел.  (0332) 72-22-65

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi   Публiчного  акцiонерного товариства                           

"КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД"

         за 2013 рiк

         

      Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства

      "Кульчинський силiкатний завод"

 

       Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та  фондового ринку                                                                

                                             ЗВIТ ЩОДО  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД" (надалi "Компанiя") (код ЄДРПОУ 05466878; державної реєстрацiї 08 жовтня 1996 року; мiсцезнаходження: вулиця Заводська, 1, село Кульчин, Кiверцiвський район район, Волинська область, Україна),  яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан, форма № 1) станом на 31 грудня 2013 року та звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) i звiт про власний капiтал (форма № 4)  за 2013 рiк,  а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки.

 

Рiчну фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. i яка є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої  умовно - позитивної думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми були призначенi аудиторами Компанiї у 2014 роцi пiсля завершення iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв за 2013 рiк, тому ми не спостерiгали за її проведенням. Ми не мали змоги переконатися у достовiрностi кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2013 року за допомогою альтернативних процедур. У зв'язку з цим  ми не мали змоги визначити, чи iснувала би потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати та звiт про рух грошових коштiв. Оскiльки залишки запасiв враховуються при визначеннi фiнансових результатiв та грошових потокiв Компанiї, у нас не було можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань прибутку за рiк та чистих грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання,  описаного у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛIКАТНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2013 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв  за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Пояснювальний параграф

Не змiнюючи думки щодо фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу  на Примiтку 2 у фiнансовiй звiтностi, яка пояснює, що iснує полiтична та економiчна невизначенiсть ситуацiї в Українi, яка  впливає та може впливати в найближчому майбутньому на дiяльнiсть як Компанiї, так i iнших компанiй в Українi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Компанiї.  Ми не висловлюємо умовно-позитивної думки з цього питання.

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Цей роздiл аудиторського звiту пiдготовлено як  додаткова iнформацiя  вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 (надалi "Комiсiя").

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал.

Розрахункова величина чистих активiв Компанiї станом на 31.12.2013 року має вiдємне значення в сумi 1656тис. грн. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу Товариства свiдчить, що вартiсть його чистих активiв менша на 2973 тис. грн. вiд  розмiру статутного капiталу i не вiдповiдає  вимогам чинного законодавства.

 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою

 iнформацiєю, що розкривається емiтентом

Вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03 грудня 2013 року № 2826 Компанiя зобов'язана подавати до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iншу iнформацiю (надалi "Iнша iнформацiя"). Станом на дату аудиторського звiту пiдготовка Iншої iнформацiї не була повнiстю завершена Компанiєю. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю i такою Iншою iнформацiєю.

 

 Також аудитори зазначають що за iнформацiєю, наданої нам керiвництвом Компанiї, у 2013 роцi не вiдбулися  подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi  41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

Виконання значних правочинiв

Аудиторами перевiренi вчиненi у звiтному перiодi акцiонерним товариством правочини в процесi  поточної господарської дiяльностi. Вiдповiдно до Закону "Про акцiонернi товариства" акцiонерне товариство зобов'язане  обов'язково узгоджувати вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi Компанiї за даними її останньої рiчної звiтностi.

 

Проведеною перевiркою встановлено, що у 2013 роцi Товариством було вчинено правочинiв,  якi перевищують  його граничну сукупну вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 10 i бiльше вiдсоткiв. Рiшення про вчинення таких правочинi прийнято Наглядовою Радою.

 

Стан корпоративного управлiння

Закон "Про акцiонернi товариства" (надалi  "Закон") вимагає у акцiонерних товариств вiдповiдних принципiв корпоративного управлiння, що мають ухвалюватися акцiонерами.

 

 Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.

 

 При перевiрцi допомiжної iнформацiї встановлено, що вищим органом Компанiї є загальнi збори, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства. У 2013 роцi були проведенi однi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися  22.04.2013 р.

 

Одноосiбним  виконавчим органом Компанiї є генеральний директор.

 

 Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i  в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є наглядова рада в кiлькостi 3-х осiб.

 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї обрана ревiзiйна комiсiя в складi 3-х  осiб.

 

Вiдповiдальнiсть за збереження документiв та iнформацiю про Товариства, вiдповiдно до статуту покладена на голову правлiння i головного бухгалтера.

 

 

Оскiльки в Законi не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння i в ньому не визначенi чiткi критерiї стандартiв корпоративного управлiння, ми не змогли оцiнити стан вiдповiдностi корпоративного управлiння компанiї вимогам Закону.

 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Вiдповiдно до  МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 

Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть за розробку, встановлення й пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства,  розкрили аудиторам  iнформацiю про результати оцiнки управлiнським персоналом ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена внаслiдок шахрайства, i про будь-якi розслiдування шахрайства або пiдозрюваного шахрайства, що впливають на фiнансову звiтнiсть.

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Здiйснюючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули запровадженi у Компанiї заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi. Нами на пiдставi  професiйного скептицизму та професiйного судження було розроблено i виконано аудиторськi процедури, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. В процесi аудиту нашої уваги не привернув жоден факт, який би дав нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть мiстить викривлення внаслiдок шахрайства.

 

 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

1.   Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ".

2.  Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово

     надають аудиторськi послуги, видане за рiшенням Аудиторської палати України:

     №  1850  вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжено до 04.11.2015 р.

3.  Мiсцезнаходження:43005, м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56.

4.  Телефон (факс):  (0332) 72-22-65.

 

 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

 Договiр на проведення аудиту  № 04  вiд 14.01. 2014 р.

.Дата початку аудиту - 14.01.2014 р., дата закiнчення -  11.04.2014 р.

 

 

 Директор Аудиторської фiрми   "Аудит - ФАГ"                                               А.Г.Форсюк                                                                                         

(сертифiкат аудитора серiя А № 000965, виданий за рiшенням

Аудиторської палати  України № 45 вiд 16.05.1996 р.

i продовжений до 16.05.2015 р), i продовжено до 16.05.2015 р.

11.04.2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників: 47

Адреса, телефон: 45241 с.Кульчин, Заводська,1, 0336598985

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

48

46

    первісна вартість

1001

49

49

    накопичена амортизація

1002

( 1 )

( 3 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10461

11126

Основні засоби

1010

3660

4602

    первісна вартість

1011

7612

8608

    знос

1012

( 3952 )

( 4006 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

19

19

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

1

11

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14189

15804

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1697

617

Виробничі запаси

1101

333

334

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

1364

283

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

291

301

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

325

128

    з бюджетом

1135

545

407

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2594

79

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

63

88

Готівка

1166

13

17

Рахунки в банках

1167

0

71

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

631

Усього за розділом II

1195

5515

2251

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

19704

18055

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1317

1317

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1555

-2973

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

-238

-1656

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1348

2992

Довгострокові забезпечення

1520

62

52

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

1410

3044

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

1415

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

4799

4777

    розрахунками з бюджетом

1620

27

62

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

46

    розрахунками зі страхування

1625

16

14

    розрахунками з оплати праці

1630

45

41

    одержаними авансами

1635

2124

59

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

11521

10299

Усього за розділом IІІ

1695

18532

16667

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

19704

18055

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2942

1999

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3842 )

( 3346 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

0

0

    збиток

2095

( 900 )

( 1347 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

975

199

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 411 )

( 496 )

Витрати на збут

2150

( 264 )

( 187 )

Інші операційні витрати

2180

( 478 )

( 83 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 1078 )

( 1914 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 302 )

( 6 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 1380 )

( 1920 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-38

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 1418 )

( 1920 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1418

-1920

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

2695

2747

Витрати на оплату праці

2505

971

711

Відрахування на соціальні заходи

2510

327

231

Амортизація

2515

281

301

Інші операційні витрати

2520

707

128

Разом

2550

4981

4118

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

5267320

5267320

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5267320

5267320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0,2691

-0,36451

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0,26921

-0,36451

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3 323

4 626

Повернення податків і зборів

3005

0

5

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

352

26

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

351

25

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

12

630

Надходження від повернення авансів

3020

13

229

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5 450

3 047

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2 463 )

( 3 230 )

Праці

3105

( 803 )

( 542 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 362 )

( 265 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 180 )

( 221 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 14 )

( 110 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 4 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 166 )

( 107 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 138 )

( 578 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 2 450 )

( 108 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 4 388 )

( 4 642 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1 634

-1 023

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

310

6

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

2 450

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 703 )

    необоротних активів

3260

( 132 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

2 628

-697

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1 599

1 341

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 2 568 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-969

1 341

Чистий рух коштів за звітний період

3400

25

-379

Залишок коштів на початок року

3405

63

437

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

5

Залишок коштів на кінець року

3415

88

63

           

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

                                                                                                                 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

       

 

Звіт про власний капітал

За 2013 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 317

0

0

0

-1 555

0

0

-238

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1 317

0

0

0

-1 555

0

0

-238

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-1 418

0

0

-1 418

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-1 418

0

0

-1 418

Залишок на кінець року

4300

1 317

0

0

0

-2 973

0

0

-1 656

                       

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

 

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 Р.

 

1. Основна діяльність.

 

   Публічне акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод« (далі»Компанія»)засноване відповідно до рішення засновників:Регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області 29.04. 1996р.  та організації орендарів Орендного підприємства Кульчинський силікатний завод шляхом перетворення Орендного підприємства  у Відкрите акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод» відповідно до законодавства України та перейменовано за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ»Кульчинський силікатний завод» протокол №1 від 05.05.2011року у Публічне акціонерне товариство »Кульчинський силікатний завод».

 

Компанія  зареєстрована в Україні та є резидентом України.

 

              Основними видами діяльності ,якими займається Компанії є:                                                                                                                                                     

   23.61  - Виготовлення  виробiв із бетону для  будiвництва

   23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

   08.12 - Добування піску,гравію,глин і коаліну

   45.20 - Будiвництво  житлових і нежитлових будівель

   47.52 -  Роздрібна торгівля залізними виробами,будівельними матеріалами та санітарно-                                        

                          технічними виробами в спеціалізованих магазинах

   49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

 

Юридична адреса   ПАТ»Кульчинський силікатний завод» :

45241 Волинська область

Ківерцівський район

село Кульчин

вулиця Заводська,1

Кількість працівників станом на 31 грудня 2012 р. та 2013р. склала відповідно 47 та 48  чоловік .

  

 ПАТ»Кульчинський силікатний завод» є акціонерним товариством, акції якого перебувають у вільному обігу на відкритому ринку цінних паперів.

   Станом на 31 грудня  2012 і 2013року такі акціонери володіли акціями Компанії:

 

Акціонери підприємства:

             31.12.2012

31.12.2013

 

%

%

 ТзОВ ВТО „Інтерком”

64,1066

64,1066

Мазур Валерій Леонідович

9,4371

9,4371

Мазур Вячеслав Валерійович

6,7593

6,7593

Кухленко Володимир Васильович

9,4352

0,0001

Мазур Валентина Олександрівна

-

9,1630

Інші

10,2618

10.5339

ВСЬОГО

100,0

100,0

     

Ця фінансова звітність представлена у національній валюті України  - гривні. Всі суми наведені у тисячах гривень,крім вартості акцій та збитку на акцію.

                                        

2. УМОВИ РОБОТИ КОМПАНІЇ

 

 Розвиток України у 2013 році перебував під суттєвим впливом зовнішніх несприятливих чинників. У світовій економіці знижувався попит і ціни на традиційну українську експортну продукцію, що відповідним чином відображалося на показниках платіжного балансу та розвитку реального сектора економіки. Оскільки  економіка України у 2013 році  зазнала підвищених економічних  і політичних ризиків,то  Компанія , як і інші компанії, працювала в умовах   суттєвих урядових обмежень, Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валюто обмінних операцій, які були спрямовані  на стабілізацію національної валюти гривні, а національний банк України для зниження інфляції скоротив обсяги грошової маси в обігу.

 

В листопаді 2013 року почалися масові протести громадян.

 

Для зупинення насилля була наприкінці лютого 2014 року була підписана угода між Президентом України та лідерами опозиції, а Верховна Рада України проголосувала за повернення Конституції

2004 року. В результаті  Президент покинув країну, його повноваження були припинені, а 26 лютого у Верховній раді було сформовано нову коаліційну більшість, яка призначила новий уряд України.         

 

Наприкінці лютого 2014 року російські війська окупували Крим, а державна дума російської Федерації одностайно ухвалила рішення про введення військ на територію України. У Криму 16 березня був проведений референдум, в результаті якого Російська Федерація підписала угоду з Кримом про його приєднання до Росії. Політична нестабільність поширилася на інші регіони України, що спричинило відповідно економічну нестабільність.

 

На протязі 1 кварталу 2014 року відбулася різка девальвація української гривні – у порівнянні з 31 грудня 2013 року девальвація гривні склала біля 30 % по відношенню до долара США. Відповідно виросли ціни , і знизилася купівельна спроможність громадян України. Звісно, що наслідки кризи будуть мати подальший негативний вплив на економіку України, а, отже, і на бізнес компанії.

 

3.  ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, крім винятків та виключень, обраних у процесі переходу на МСФЗ, які розкрито у Примітці 6.

 

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанія складала фінансову звітність за  Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а датою

переходу на МСФЗ відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» стало 01 січня 2012 року. Перехід на МСФЗ здійснювався з 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». За 2012 рік компанія складала попередню фінансову звітність за МСФЗ.

 

Фінансова звітність за 2013 рік є першою фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ, для складання якої застосовано МСФЗ, що чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.

 

Концептуальною основою фінансової звітності за 2013 рік є концептуальна основа загального призначення.

 

Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень.

 

4.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.

 

   Нижче описані основи облікової політики,що використані при підготовці фінансової звітності.

   Визнання та оцінка фінансових інструментів

   Компанія  визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визна­ються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

             Компанія  визнає такі категорії фінансових інструментів:

                         • фінансовий актив, доступний для продажу;

                         • інвестиції, утримувані для погашення;

                         • дебіторська заборгованість;

                         • фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

        Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні вит­рати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

     Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкри­вається нижче у відповідних розділах облікової політики.

 

   Грошові кошти та їхні еквіваленти

   Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

 

   Дебіторська заборгованість

   Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розра­хунками с бюджетом) та оцінюється за первісною вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю, із застосуванням резерву сумнівних боргів.

       Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різ­ниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які  компанія розглядає при визначенні сум резерву сумнівних боргів є свідчення наявності збитків від змен­шення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборго­ваності у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, та­ких як збільшення кількості прострочених платежів.                                                                                      

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення ко­рисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності стернується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву.

 

      Фінансові зобов'язання.

 

      Позики визнаються за  вартістю, яка дорівнює сумі фактичних надходжень . У подальшому суми фінансових зобов'язань,пов’язаних з запозиченням визнаються в складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду в якому понесені.

 

   Згортання фінансових активів та зобов'язань .

 

   Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юри­дичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

 

   Основні засоби.

 

   Компанія  визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних функцій , очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

   Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.   У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

 

   Подальші витрати.

 

   Компанія  не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів вит­рати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вар­тості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задоволь­няють критеріям визнання активу.

 

   Амортизація основних засобів.

 

    Амортизація  нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів (років):

                 будівлі                                                           -  20-50

                 споруди                                                         -  15-25

                 машини та обладнання                                -   5- 50

                 транспортні засоби                                      -   5 -15

                 інструменти,прилади,інвентар                   -   4-12

                 інші                                                                -  12-15

 

 Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утриму­ваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду.

Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

 

   Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що ко­рисність активу може зменшитися. Компанія  зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очі­куваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке змен­шення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, товариство стернує , якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для виз­начення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшен­ня корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

 

   Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

 

 Компанія класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для про­дажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні ак­тиву до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

 

 

 

 

 Податки на прибуток

 

   Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Компанії за податками розрахо­вуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

 Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тим­часових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковува­ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Компанія визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

 

   Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли у Компанії є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

  З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Компанії створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в розмірі 7% від фактично нарахованої заробітної плати працівникам. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування  розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток.                                                                                         

 

   Доходи та витрати

 

   Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання по­слуг на дату балансу.

   Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

 

   Витрати за позиками

 

   Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Компанія капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

 

   Операції з іноземною валютою

 

   Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

   Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перерахо­вуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

   Компанія використовувала обмінні курси на дату балансу:

                                                                           31.12.2013           31.12.2012                              31.12.2011

        Гривня/1 долар США                                 7,9930                7,9930                                         7,9898

        Гривня/1 евро                                             11,0415             10,5372                                       10,2980

 

         Умовні зобов'язання та активи.

 

   Компанія  не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження еконо­мічних вигод є ймовірним.

 

Майбутні зміни в обліковій політиці. Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, яка застосовувалася на основі діючих  у 2013 році МСФЗ, за винятком  нових стандартів і

інтерпретацій, які вступили в дію після 31.12.2013 р. У випадку впливу на облікову політику Компанії нових стандартів та інтерпретацій планується здійснити певні коригування нерозподіленого прибутку та активів чи зобов’язань.

 

 

5.  ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА  ОЦІНКИ

 

Невизначеність оцінок. У процесі застосування облікової політики керівництво Компанії використовує свої судження та здійснює оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливості застосування   В застосуванні  облікових політик, керівництво робить припущення, оцінки і допущення відносно балансової вартості активів і зобов’язань, які не є очевидними з інших джерел. Оцінка та відповідні припущення  базуються  на історичному досвіді та інших істотних факторах. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. Оцінки і пов’язані з ними допущення регулярно переглядаються. Зміни в оцінках відображаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає лише на цей період, або в тому періоді, до якого відноситься зміна, і в майбутніх періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди.

Основні припущення, які стосуються  майбутнього або інших основних джерел виникнення невизначеності оцінок на звітну дату та які можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду, включають такі активи та зобов’язання.

 

 Справедлива вартість основних засобів. Компанія вирішила застосовувати виключення від вимог МСФЗ щодо обліку основних засобів за справедливою вартістю в якості умовної вартості, передбачені МСФЗ 1 для суб’єктів господарювання, які застосовують МСФЗ вперше, та відобразила свої основні засоби за історичною собівартістю, тобто оцінка вартості основних засобів не проводилася.

 

Оподаткування. Керівництво Компанії  вважає, що Компанія дотримувалася всіх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненості  в тім, що податкові органи не інтерпретують дотримання Компанією положень чинного законодавства в інший спосіб, і що як наслідок  не будуть нараховані додаткові податки, штрафи та пені.

 

Первісне визнання операцій з пов’язаними сторонами. В процесі своєї роботи Компанія  не проводить операції з пов’язаними сторонами.

 

6.  ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

 

Дата переходу Компанії на облік за МСФЗ є 1 січня 2012 року, а тому ця фінансова звітність є першою річною фінансовою звітністю  Компанії , яка відповідає вимогам МСФЗ.

 

З певними винятками МСФЗ 1 вимагає  ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, чинних для 2013 року. Відповідно до вимог МСФЗ 1 обов’язковими є такі винятки із ретроспективного застосування МСФЗ:

 

-    припинення визнання активів і зобов’язань  -  фінансові активи і зобов’язання, які Компанія припинила визнавати до переходу  на облік за МСФЗ, не визнаються повторно за МСФЗ;

-    облік хеджування  - Компанія не застосовує облік  хеджування;

-    бухгалтерські оцінки -  бухгалтерські оцінки за МСФЗ на 1 січня та 31 грудня 2012 року повинні відповідати бухгалтерським оцінкам, здійсненим на ті ж дати за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України, крім випадків, коли ці оцінки були помилковими.

 

Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Компанії, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності:

  

        Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

 

        Пояснення 1.1.  Списані основні засоби нижче критерію суттєвості в сумі 6,0 тис.грн

 

        Пояснення1.2. Аналіз залишків сировини і матеріалів виявив,що на  складах підприємства обліковуються залежалі неліквідні матеріали в сумі  1.0 тис.грн. ,які підприємство не може використати або реалізувати, а тому підлягають списанню.

 

        Пояснення 1.3. Перевіркою поточної дебіторської заборгованості виявлені безнадійні борги на суму  144.1 тис.грн.   по рах .63 та 24,3тис.грн по рах.36, які слід списати з балансу .

 

      Пояснення 1.4. Дебетове сальдо на рахунку 643 (48,6 тис.грн.) виникло внаслідок відображення в обліку авансів одержаних, а тому підлягає  виключенню із статті «Інші оборотні активи з одночасним зменшенням поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів . 

 

     Пояснення 1.5. У звітності за П(С)БО  станом на 31 грудня 2011 року було відображено витрати майбутніх періодів на загальну суму 24,7тис. грн. Згідно вимог МСФЗ при трансформації залишків балансу на 01 січня 2012 року цю суму було рекласифіковано  до відповідних статей згідно з економічним змістом.

 

    Пояснення 1.6. На рахунку 423 «Дооцінка активів» підприємство обліковує суми індексації, які були здійснені до 2000 року. Згідно МСФЗ індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і має бути перенесена на нерозподілений прибуток .

 

  Пояснення 1.7. В складі кредиторської заборгованості обліковуються заборгованості за окремими кредиторами, строк  позовної давності за  якими минув. Сума простроченої заборгованості  складає  23,0 тис.грн.

 В результаті проведених коригувань нерозподілений прибуток збільшився на 769,0 тис.грн.

Узгодження загального сукупного прибутку Компанії у звітності за попередніми П(С)БО загальним сукупним прибутком товариства за МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2012року.

 

 

Коригування по звіту про фінансові результати (звіт про сукупні прибутки та збитки) за 2011 рік не проводилося.

 

Звіт про рух грошових коштів

 

Перехід від національних П(С)БО на МСФЗ не вплинув на звіт про рух грошових коштів.

Коригування у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час складання першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р р. не проводилися, оскільки внесені коригування у попередню фінансову звітність за МСФЗ  забезпечили достовірне відображення фінансового стану  Компанії  згідно з МСФЗ.

 

       

 

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ

 

На даний момент опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов’язковими для застосування в облікових періодах, починаючи з 01 січня 2014 року. Компанія не застосовувала ці стандарти  та інтерпретації до початку їх обов’язкового застосування.

 

При складанні цієї фінансової звітності керівництво Компанії здійснило оцінку впливу на фінансову звітність прийнятих стандартів та змін до них.

 

МСФЗ  9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»  -  використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активі та зобов'язань. Відповідно до цього стандарту фінансові активи повинні відноситися до двох категорій оцінки: фінансові активи, які в подальшому оцінюються за справедливою вартістю, і такі, що в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю. Відповідне рішення приймається при первісному визнанні фінансових інструментів Класифікація залежить від бізнес-моделі субота господарювання, яку він використовує для управління своїми фінансовими інструментами, та від характеристики грошових потоків від такого інструмента згідно договору.

 

Обов’язкове застосування перенесено на 1 січня 2015 року.

 

МСФЗ 9 є добровільним, і Компанія не планує застосовувати його існуючу версію.

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» - змінено порядок обліку дочірніх підприємств інвестиційними (материнськими) організаціями.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 січня 2014 року.

Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія.

МСБО  19 «Виплати працівникам» - роз’яснено облік грошових надходжень із боку працівників чи третіх сторін, що йдуть на фондування пенсійних планів (правка не впливає на облік добровільних внесків). 

Суть змін – окремі пенсійні плани передбачають внески співробітникам і третіх осіб. Подібні внески обліковують як зменшення витрат роботодавця на винагороди. Переглянута версія МСБО 19 передбачає розмежування внесків працівників, пов’язаних і не пов’язаних із наданням послуг.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 липня 2014 року та після цієї дати.

Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія.

МСБО 32 «Фінансові інструменти:надання інформації»  - зміни стосуються взаємозаліку фінансових активів та фінансових зобов’язань і дають роз’яснення, що взаємозалік фінансового активу  й фінансового зобов’язання належить здійснювати виключно в тих випадках, коли компанія на даний момент  має юридично закріплене право на такий взаємозалік і має намір провести розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив та зобов’язання одночасно.
Правка не матиме суттєвого впливу  на фінансову звітність та  інформацію, яку розкриває Товариство.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 січня  2014 року та після цієї дати.

Керівництво Компанії для застосування цих змін переглядає угоди про взаємозаліки на предмет «безумовності» юридичних прав на взаємозалік.

МСБО  36 «Зменшення корисності активів» - зміни стосуються розкриття відшкодованих сум для не фінансових активів і скасовують вимогу пп. (с)  п. 134 МСБО 36 про необхідність розкривати відшкодовану вартість щодо кожної одиниці, що генерує грошові кошти, а також запроваджують вимогу розкривати відшкодовувань вартість окремого активу (включаючи гудвіл) або одиницю, що генерує грошові кошти, щодо якого було визнано чи відновлено збиток від знецінення впродовж звітного періоду.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 січня  2014 року та після цієї дати.

Керівництво Компанії  для застосування цих змін аналізує випадки визнання знецінення та/або відновлення корисності не фінансових активів та визначає, яку інформацію належить розкривати в Примітках до фінансової звітності.

МСБО  39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  - поправки стосуються похідних фінансових інструментів і продовження обліку хеджування.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 січня  2014 року та після цієї дати.

Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія.

 

КТМФЗ 21 «Обов’язкові платежі»  - роз’яснено порядок обов’язкових платежів (державних зборів) та визначення дати виникнення зобов’язань за даними платежами (виняток – податок на прибуток, що регулюється МСБО 12, а також штрафи за порушення законодавства). Це Інтерпретація до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Зобов’язуючою подією, що призводить до визнання зобов’язання зі сплати обов’язкового платежу, є діяльність, унаслідок якої виникає обов’язок сплати такого платежу відповідно до законодавства. Визнання зобов’язання щодо обов’язкових платежів відбувається або на пропорційно-часовій основі, якщо зобов’язуюча подія здійснюється  протягом певного періоду часу, або в міру досягнення якогось відповідного мінімального граничного значення, але не раніше. Йдеться не про майбутні зобов’язання, а лише про ті, що виникли (існують) на дату звітності.

Зміни застосовуються зі звітних періодів, що починаються з 1 січня  2014 року та після цієї дати.

Керівництво  Компанії аналізує сплачувані збори та обов’язкові платежі (відмінні від податку на прибуток) і визнає актив, якщо воно авансувало обов’язковий платіж за відсутності в нього існуючого зобов’язання щодо його сплати, або визнає зобов’язання в міру досягнення відповідного граничного значення.

 

8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

      З моменту переходу на облік за МСФЗ у балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:

                                                                                                                                                       Незавершені                             

                                                                 Будинки    Виробниче       Інше                                     капітальні    

                                                                            і споруди     обладнання    обладнання      Всього       інвестиції

 

Залишкова вартість на 1 січня 2012р                   1861               1935                  164              3960           8831

Надходження                                              -                    -                      -                  -                1630

 

Вибуття                                                                      -                    -                     -                    -                     -

 

Амортизаційні відрахування                                   (91)             (171)              (38)             (300)            10461

 

Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р.            1770              1764                 126               3660         10461

          

Первісна вартість на 31 грудня 2012 р          3493              3644                475               7612           10461

Накопичений знос на 31 грудня 2012 р.              1723              1880                349               3952               -

 

 

Надходження  у 2013 році                                                       1244                 67                1311          2134

 

Вибуття                                                                   -                     90                  -                    90            1469

 

Амортизаційні відрахування                                     (92)             (161)               (26)               (279)          -

 

Залишкова вартість на 31 грудня 2013 р.                1678             2757                 167            4602         11126

 

Первісна вартість на 31 грудня 2013 р.                    3493           4573                542             8608          11126

Накопичений знос на 31 грудня 2013 р.                   1815          1816                 375             4006        -

 

Основні засоби Компанії відображені у фінансовій звітності за історичною собівартістю, тобто за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Компанія надає в оперативну оренду основні засоби, а саме гусеничну установку«POSCH Typ, FLEX RoRo 10/12» балансовою вартістю  1179,2тис. грн.

 Компанія користується  земельними ділянками за договором оренди землі.

 

Основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо її володіння, користування та розпорядження відсутні.

 

Оформлених у заставу основних засобів немає.

 

Станом на 31.12.2013року Компанія має основні засоби ,що тимчасово не використовуються(шахтова піч,пальник ГИ-400,транспортер печі,автомобіль ХОНДА СRV 5735- балансовою вартістю - 887,4тис.грн., знос – 186,4тис.грн)

 

Станом на 31.12.2013року Компанія має активи,які відповідають критерію визнання необоротних активів,призначених для продажу (навантажувач ЮМЗ –залишкова вартість 0,00грн; Трактор ЮМЗ-6Л 708-залишкова вартість  0,00грн; автоматонавантажувач Н 4081 –залишкова вартість 59,30грн) .

 

  9.ЗАПАСИ

У фінансовій звітності товарно-матеріальні запаси відображені за первісною вартістю, оскільки всі запаси придбані в кінці 2013 року і їх первісна вартість є  реальною.

 

Готова продукція відображена у фінансовій звітності за виробничою собівартістю.

Уцінка матеріальних запасів не проводилася у 2013 році.

 

  10.ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

                     31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                             2013 року                 2012 року              2012 року

 

Дебіторська заборгованість за основною                          849                          1176                       984

діяльністю

Інша фінансова дебіторська заборгованість                      79                             2594                       38

Мінус резерв від знецінення                                               (13)                          (15)                        (0)

Всього дебіторська заборгованість за основною

діяльністю та інша дебіторська заборгованість          915                          3755                        1022

 

Фінансова дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість Компанії демінована  у таких валютах:

                    31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                             2013 року                 2012 року              2012 року

 

Дебіторська заборгованість де мінована у                          915                          3755                       1022

-   гривнях

Інша фінансова дебіторська заборгованість                     

Мінус резерв від знецінення                                               

Всього дебіторська заборгованість за основною

діяльністю та інша дебіторська заборгованість           915                            3755                        1022

 

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість не забезпечені заставою.

11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ

                  31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                             2013 року                 2012 року              2012 року

Кошти в касі та на банківських рахунках, де міновані у:               

-  гривнях                                                                    88                            63                          384

-   доларах США                                                          -                             -                                9

-  євро                                                                          -                             -                              44

 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів            88                            63                           437

Грошові кошти не прострочені і не забезпечені заставою

По грошових коштах в банках проценти не начисляються

 

12. АКЦІОНЕРНИЙ  КАПІТАЛ

Станом на 1 січня 2012  року статутний капітал Компанії становив  1316 830,00 гривень, що відповідало  5 267 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі випущені прості акції повністю оплачені. Кожна акція має один голос при голосуванні.

 

За період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року Компанія не здійснювала додаткових емісій акцій, а тому станом на 31 грудня 2013 року  зареєстрований статутний капітал становить  1316830,00 гривень, що відповідає  5 267 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні  кожна.

 

Найбільшою часткою акцій ПАТ «Кульчинський силікатний завод» володіє юридична  особа код 30394450 ТзОВ»ВТО Інтерком» -  3 376 698 акцій, що складає 64,1066 відсотків від загальної кількості акцій,а також фізичні особи - 357 акціонерів володіють 1 890 622 акціями, що складає 35.8934  відсотків від загальної кількості акцій.

13. КРЕДИТИ

                   31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                              2013 року                 2012 року              2012 року

 

Кошти на банківських рахунках, де міновані у:               

-  євро                                                                        994                            948                            -

-   доларах США                                                                    1998                            400                            -

 

Всього кредитів                                                             2992                         1348                             -

14. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

                    31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                                2013 року                 2012 року              2012 року

 

Кредиторська заборгованість за основною                         6313                          6950                     5113

діяльністю

Інша кредиторська заборгованість                                     10299                         11521                    9356

 

Всього кредиторська заборгованість за основною

діяльністю та інша кредиторська заборгованість        16612                        18471                  14469

 

Фінансова кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість де мінована в національній валюті гривні.

 

Балансова вартість кредиторської заборгованості є поточною заборгованістю і її вартість приблизно дорівнює її справедливій вартості.

 

15. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ

 

                    31 грудня                 31 грудня              1 січня

                                                                             2013 року                 2012 року              2012 року

 

Залишок   за основною діяльністю                                     41                                 45                          19

Інша кредиторська заборгованість                                                                                                 _______

Всього кредиторська заборгованість за основною

діяльністю та інша кредиторська заборгованість        41                                 45                          19

 

 

 

 

 

           16.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТАХ

 

      Відповідно до українського законодавства Компанія  проводить нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати

 

    Нижче наведено рух по нарахуванню та  по пенсійних виплатах.

 

Зобов’язання по пенсійних виплатах

2013 рік

2012 рік

Залишок на початок року

16

8

Начислено зобов’язань

360

254

Сплачено зобов’язань

362

246

Залишок на кінець року

14

16

                                                                                                                       

17. ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

 

 

на  31грудня

2013 року

на 31грудня

2012 року

Виручка від реалізації готової продукції (основний вид діяльності)

2641

 

1999

Виручка від реалізації товарів

281

-

Виручка від  реалізації робіт,послуг

20

-

Всього

2942

1999

 

18. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

 

на 31грудня

2013 року

на 31грудня

2012 року

Собівартість реалізованої готової продукції

3650

3346

Собівартість реалізованих товарів

192

-

Всього

3842

3346

 

19. ІНШІ   ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні  витрати  були представлені наступним чином

 

Назва       доходів

на 31 грудня

2013 року

на 31 грудня

2012 року

Дохід від операційної курсової різниці

81

35

Дохід від цільового фінансування

291

88

Дохід від реалізації оборотних активів

365

-

Інші операційні доходи

238

76

Всього :

       975

          199

 

20. ІНШІ   ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Інші операційні та фінансові витрати  були представлені наступним чином:

 

 

 

Назва       витрат

31 грудня

2013 року

31 грудня

2012 року

Збитки від курсових різниць

131

46

Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості

13

 

         26

Собівартість реалізованих виробничих запасів

304

-

Інші операційні витрати

30

11

 Всього інших операційних витрат

478

83

Відсотки за кредит

302

6

Всього фінансових витрат

302

6

 

 

  21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

     Компанія є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

Нараховано у 2013 році   податку на прибуток  47,7тис. грн. і сплачено 14,3 тис. грн.

 22.ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

 

 

  Пов’язані особи ПАТ Кульчинський силікатний завод» - акціонер, який має контрольний пакет акцій – ТзОВ»ВТО «Інтерком»-64,1066%. 

 Операцій з пов’язаними особами Компанія не здійснювала.

23. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Основні фінансові інструменти Компанії включають торгову дебіторську заборгованість, торгову кредиторську заборгованість і грошові кошти.

Основні ризики включають : кредитний ризик і ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Компанія укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

 

 

Ризик ліквідності

Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами , а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Компанія здійснює заходи з управління капіталом , спрямовані на зростання рентабельності капіталу , за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу , таким чином , щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Юридичні питання

 В процесі звичайної діяльності Компанія не зверталося з судовими позовами і до нього не виставлялося ніяких  претензій.

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

  Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  могли би негативно вплинути на фінансовий стан Компанії. Тобто, товариство працювало у звичайному режимі, ніяких судових процесів, перевірок контролюючих органів, анулювання укладених договорів не було. Також Компанія не брала участі в судових справах, не приймала рішень щодо відчуження активів, не зазнала ніяких надзвичайних ситуацій.

 

                        

 

                               Директор:                             С.А.Троцюк

 

               Головний  бухгалтер:                              О.Я.Токарєва