Річна інформація емітента цінних паперів 2015

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор

 

 

 

Троцюк Сергiй Ананiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2016

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05466878

4. Місцезнаходження

Волинська , Кiверцiвський, 45241, с.Кульчин, Заводська,1

5. Міжміський код, телефон та факс

0336598985 0332784212

6. Електронна поштова адреса

ksz.ua@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016

 

(дата)


2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kulchyn.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств -тому що, Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
- Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що, Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.
- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.
- Iнформацiя про дивiденди - тому що, дивiденди не нараховувались та не сплачувались за звiтний та попереднiй перiоди.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що, Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що, Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що, борговi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що, Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що, Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що, Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.
- У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.
- У товариства вiдсутнi зобов"язання: за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №6694

3. Дата проведення державної реєстрації

08.05.1996

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

1316830

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

49

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

08.12 Добування пiску,гравiю,глин i коалiну

10. Органи управління підприємства

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Луцьку

2) МФО банку

303547

3) поточний рахунок

2600601862438

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"в м.Луцьку

5) МФО банку

303547

6) поточний рахунок

26006011862438

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування пiску, придатного для виробництва силiкатної цегли

2546

21.09.2001

Державна служба геологiї та надр України

21.09.2031

Опис

Товариство планує продовжувати дiю лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення фонду держмайна України у Волинськiй обл.

13347870

43027Україна м.Луцьк Київський майдан,9

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троцюк Сергiй Ананiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 862151 14.01.2003 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "ВТО Iнтерком", генеральний директор. Контракт з диретором продовжено на три роки на засiданнi Наглядової ради 05.03.2013р. протокол №2.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.05.2013 на три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшення загальних зборiв товариства.Оплата згiдно контракту.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петрик Ольга Антонiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 992570 23.01.1998 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ" Сiгма-Трейд",головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мазур Валерiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1939

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України,головний науковий спiвробiтник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради обирається серед членiв Наглядової Ради, призначених Загальними зборами акцiонерiв товариства. Обирається термiном на 3 роки. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мазур Вячеслав Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Сiгма - Трейд",директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мазур Валентина Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 535708 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1942

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кононович Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi Красногв

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ" Сiгма-Трейд",юристконсульт

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кухленко Володимир Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Фасон ММ",iнженер-електромеханiк по автоматизацiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 на три роки

9) Опис

Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарєва Оксана Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 492989 03.12.1998 Кiверцiвським РВ УМВС

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Кульчинський силiкатний завод", економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.01.2008 безстроково

9) Опис

Виконує обов'язки згiдно посадової iнструкцiї. Оплата згiдно штатного розкладу.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Ревiзiйної комiсiї

Петрик Ольга Антонiвна

АЕ 992570 23.01.1998 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

100

0.0018

100

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Мазур Валерiй Леонiдович

СН 566573 29.07.1997 . Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1024690

19.4537

1024690

0

0

0

Член Наглядової Ради

Мазур Вячеслав Валерiйович

АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

1675057

31.8009

1675057

0

0

0

Член Наглядової Ради

Мазур Валентина Олександрiвна

СН 535708 30.09.1997 Днiпровським РУГУ МВС України у м.Києвi

482644

9.1630

482644

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кононович Олена Миколаївна

АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi Красногв

100

0.0018

100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кухленко Володимир Васильович

МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

1

0

1

0

0

0

Усього

3182592

60.4212

3182592

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Мазур Валерiй Леонiдович

СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1024690

19.4537

1024690

0

0

0

Мазур Вячеслав Валерiйович

АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

1675057

31.8009

1675057

0

0

0

Золотарьова Олена Вiталiївна

АЕ 000208 15.11.1996 Управлiнням МВС України в Днiпропетровськiй областi

1530066

29.0483

1530066

0

0

0

Усього

4229813

80.3029

4229813

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2015

Кворум зборів**

80.3

Опис

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
2. Обрання Голови i членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2014 фiнансового року та її висновки.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк.
6. Затвердження фiнансової звiтностi i балансу Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради,звiту Директора та звiту Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження розподiлу прибутку(покриття збиткiв),отриманого(понесених) Товариством за2014 рiк.
9.Прийняття рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рiшення про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення договорiв на суму,що перевищує 4098,8тис.грн,укладених Товариством на 2015рiк.
Рiшення прийнятi 4229813 голосами,що складає 100%голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйнакомпанiя "Ромекс-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23725243

Місцезнаходження

04074 Україна Київська Печерський м.Київ вул. Автозаводська, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286550

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0442315886

Факс

0442315886

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

-


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43021 Україна Волинська - м.Луцьк Шопена,22а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0332722265

Факс

0332722265

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

-


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Подiльський м.Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

-


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

59/03/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000150981

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

5267320

1316830

100

Опис

Акцiї емiтента в лiстингу не перебувають.Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод " засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв:Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi 29.04. 1996р. та органiзацiї орендарiв Орендного пiдприємства Кульчинський силiкатний завод "шляхом перетворення Орендного пiдприємства у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Кульчинський силiкатний завод" протокол №1 вiд 05.05.2011року у Публiчне акцiонерне товариство"Кульчинський силiкатний завод".

 

Дочiрнiх пiдприємств та фiпiй немає. В структуру товариства входить - силiкатний цех, ремонтно-механiчний цех, теплоенергетичний цех, склад готової продукцiї та пакувальна дiльниця.

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.15р. становить 49чол., позаштатних працiвникiв те неспискового складу - 1чол. Фонд заробiтної плати за 2015рiк становить 1240 тис.грн., в порiвняннi з минулим 2014 роком (974тис.грн.) збiльшився на 266тис.грн.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

 

Таких пропозицiй немає.

 

Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Впродовж 2015 року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 55 вiд 29.12.2014 р. яким визначенi основнi принципи i методи облiкової полiтики щодо облiку активiв i зобов'язань та здiйснюваних пiдприємством облiкових оцiнок.
Концептуальною основою, яка використана для пiдготовки i складання фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi внутрiшнi положення.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.

 

Основним видом продукцiї є цегла силiкатна облицювальна потовщена бiла та кольорова М-150 , М-125,цегла облицювальна одинарна бiла та кольорова М-150, М- 125.

 

1) лiнiя по рубцi та сколу силiкатних виробiв - 1 шт.. 2) лiнiя по виробництву цегли силiкатної Кruрр - 800 - 1 шт., Кruрр - 600 - 2 шт. 3)Автоклави АП1,2-2х19-4 шт ; 4)комресор гвинтовий TIDY 25,5)спалювач GTM-4 МгВт ., 6) гусенична установка для сортування крупнозернистих матерiалiв, 7) автомобiль VOLKSWAGEN .8) Система вiдеонагляду

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було укладено протягом звiтного року .

 

Емiтент працює в галузi промисловостi будiвельних матерiалiв. В зв'язку з введениям нових гiдравлiчних npeciв пiдприємство освоїло виробництво цегли силiкатної лицьової потовщеної М-150, М-125, цегли кольорово'i лицьової потовщеної М-150, М-125. Емiтент при збутi продукцii використовує прямi канали розподiлу продукцiї, тобто виготовляє i реалiзовує цеглу вiдразу споживачевi зi складу, не користуючись послугами посередникiв.Основними споживачами цегли силiкатної є iндивiдуальнi забудовники та будiвельнi органiзацiї Волинської , Рiвненської ,Тернопiльської та Львiвської областей. Основними клiєнтами емiтента є:ТзОВ"Луцьксантехмонтаж№536",ТОВ «Будпостач»,ЖБК«Набережний квартал»,ТзОВ «Волиньсантехкомплект»,ОК ЖБК»Монако», ЖБК «Атлант-1та2»,ОК ЖБК «Резиденцiя» .
Для виробництва завод використовує мiсцевi кориснi копалини - пiски та привозну сировину-вапно будiвельне. Перевагою пiдприємства є те, що випуск силiкатної потовщеної цегли та кольорової лицювальної цегли в регiонi iншими пiдприємствами вiдсутнiй.
В зв'язку зi значним зменшенням попиту на цеглу перед заводом стало завдання виробництва нових видiв продукцiї.
На пiдприємствi в даний час проводиться реконструкцiя - монтується нова лiнiя по виробництву газосилiкатних блокiв, ведеться реконструкцiя шахтової печi по випалюванню власного вапна . Газосилiкатнi блоки на сьогоднiшнiй день є популярним будiвельним матерiалом,стiни з якого мають низьку теплопровiднiсть . Окрiм того будiвництво споруд виконується в коротшi термiни.

 

В зв" язку з економiчною кризою рiзко зменшились обсяги будiвницва у державному та приватному секторi. Внаслiдок цього впав попит на будiвельну продукцiю.Пiдприємство не використало повнiстю свої виробничi потужностi.На дiяльнiсть пiдприємства значний вплив має високий рiвень податкiв, низька платоспроможнiсть населення.

 

Фактiв порушення законодавства не було.

 

Пiдприємство перебуває на повному госпрозрахунку.

 

На кiнець звiтного року вci договiрнi зобов'язання виконанi.

 

Розширювати виробництво цегли силiкатної облицювальної потовщеної та газосилiкатних блокiв.

 

Така полiтика не проводиться.

 

Немає судових справ.

 

iнформацiя не надається.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3156

3351

0

0

3156

3351

будівлі та споруди

1586

1883

0

0

1586

1883

машини та обладнання

1429

1308

0

0

1429

1308

транспортні засоби

121

102

0

0

121

102

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

20

58

0

0

20

58

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3156

3351

0

0

3156

3351

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 7924 тис.грн, наарахований знос 4573 тис.грн. Заборона на використання основниих засобiв емiтента вiдсутня.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-5595

-10096

Статутний капітал (тис. грн.)

1317

1317

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1317

1317

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи пiдприємства меншi вiд розмiру статутного капiталу , що суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

4420

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

4420

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

171

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

24896

X

X

Усього зобов'язань

X

29487

X

X

Опис:

-

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2015

28.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.12.2015

25.12.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

вул. Шопена, буд. 22а, м. Луцьк, 43005

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1850 21.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»
(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
вул. Шопена, буд. 22а, м. Луцьк, 43005, Україна, тел. (0332) 72-22-65, е-mail audit-fag @ i. ua

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Кульчинський силiкатний завод»
за 2015 рiк

Акцiонерам та керiвництву
ПАТ «Кульчинський силiкатний завод»
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Кульчинський силiкатний завод» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ 05466878; державної реєстрацiї 08 травня 1996 року; мiсцезнаходження: вулиця Заводська, 1, село Кульчин, Кiверцiвський район район, Волинська область, Україна), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан, форма № 1) станом на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) i звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Кульчинський силiкатний завод» несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419 (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Публiчного акцiонерного товариства «Кульчинський силiкатний завод» пiсля 31 грудня 2015 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на початок та на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2015 року, за допомогою виконання альтернативних процедур. Оскiльки залишки запасiв враховуються при визначеннi фiнансових результатiв, у нас не було можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригування прибутку Товариства за 2015 рiк.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Кульчинський силiкатний завод» станом на 31 грудня 2015 року i його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р № 996-XIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 у фiнансовiй звiтностi. Як розкрито в Примiтцi 2, невизначенiсть ситуацiї в Українi впливає та може продовжувати впливати в найближчому майбутньому на дiяльнiсть Компанiї. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни фiнансового стан Компанiї у цих умовах, а також спрогнозувати можливий вплив зовнiшнiх факторiв на безперервнiсть її дiяльностi в майбутньому. Ми не висловлюємо умовно-позитивну думку з цього питання.
IНША IНФОРМАЦIЯ
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що бухгалтерський облiк Публiчного акцiонерного товариства «Кульчинський силiкатний завод» (надалi «Товариство») ведеться за журнальною формою облiку.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Аудиторами встановлено, що концептуальною основою, яка використана для пiдготовки i складання фiнансових звiтiв Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (зi змiнами i доповненнями), iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi внутрiшнi положення.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал.
Розрахункова величина чистих активiв Компанiї станом на 31.12.2015 року була меншою вiд розмiру статутного капiталу, а тому не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Компанiї слiд врахувати, що вiдповiдно до статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства стає меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
Вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03 грудня 2013 року № 2826 Товариство зобов’язане подавати до Комiсiї iншу iнформацiю (надалi «Iнша iнформацiя») разом з фiнансовою звiтнiстю. Станом на дату аудиторського звiту пiдготовка Iншої iнформацiї не була завершена Товариством. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж поданою фiнансовою звiтнiстю та такою Iншою iнформацiєю.
Також аудитори зазначають, що за iнформацiєю, наданою керiвництвом Товариства для аудиторської перевiрки, у 2015 роцi вiдбулися подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме:
- змiна складу посадових осiб Товариства, яка вiдбулася 27.04.2015, та оприлюднена 28.04.2015.
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, що вiдбулось 24.12.2015. Дана iнформацiя оприлюднювалася Товариством 25.12.2015.
Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до Закону «Про акцiонернi товариства» акцiонерне товариство зобов’язане обов’язково узгоджувати вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi майна за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Обсяг проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Пiд час аудиту нашої уваги не привернув жоден факт, що рiшення щодо вчинення Товариством у 2015 роцi значних правочинiв не були прийнятi у вiдповiдностi до вищезазначеного закону.
Стан корпоративного управлiння
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
При перевiрцi допомiжної iнформацiї встановлено, що вищим органом Товариства є загальнi збори, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства. У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв проводилися 27.04.2015 р.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Наглядова рада створена в кiлькостi трьох осiб.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства створена Ревiзiйна комiсiя в складi трьох осiб.
Оскiльки Закон не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння, ми не знайшли невiдповiдностi корпоративного управлiння Товариства вимогам даного закону.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони пiдтверджують свою вiдповiдальнiсть за впровадження й роботу систем облiку та внутрiшнього контролю, розроблених для запобiгання шахрайству i помилкам та для виявлення їх, i розкрили аудиторам результати власної оцiнки ризику того, що фiнансовi звiти можуть бути суттєво викривленi внаслiдок шахрайства.
Виконуючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, ми розглянули запровадженi у Товариствi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi його внутрiшнього контролю, включаючи заходи контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит – ФАГ».
2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово
надають аудиторськi послуги № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України
вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.
3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту № 13 вiд 22.01.2016 р.
Дата початку аудиту – 22.01.2016 р., дата закiнчення - 11.04.2016 р.

Директор Аудиторської фiрми «Аудит - ФАГ» С.В. Лук’янчук (сертифiкат аудитора серiя № 007080, виданий за рiшенням
Аудиторської палати України № 274 вiд 19.07.2013 р.)
11.04.2016 р.

 
 
 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): -

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): -

Ні


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 


 


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

-

Інші (запишіть)

-


 


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): -

 

X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

-


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

-


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): -

   


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

 

за КОАТУУ

0721882703

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників

49

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

45241 с.Кульчин, Заводська,1

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

57

41

0

первісна вартість

1001

67

57

0

накопичена амортизація

1002

10

16

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

11149

12765

0

Основні засоби:

1010

3156

3351

0

первісна вартість

1011

7436

7924

0

знос

1012

4280

4573

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

19

19

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

15

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

14396

16176

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

797

1830

0

Виробничі запаси

1101

272

1487

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

525

343

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

306

571

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


165


304


0

з бюджетом

1135

216

159

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

148

195

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

185

135

0

Готівка

1166

18

15

0

Рахунки в банках

1167

167

120

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

6

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

128

15

0

Усього за розділом II

1195

1945

3215

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

16341

19391

0


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1317

1317

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-6912

-11413

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-5595

-10096

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

5673

8360

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

5673

8360

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

4420

4420

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

165

2284

0

за розрахунками з бюджетом

1620

98

171

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

77

106

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

37

0

за розрахунками з оплати праці

1630

5

86

0

за одержаними авансами

1635

193

1013

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

73

69

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

11309

13047

0

Усього за розділом IІІ

169