Річна інформація емітента цінних паперів

Титульний аркуш

    

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

_____Директор_____    _______________________ _______Троцюк Сергiй Ананiйович______
        (посада)                           (підпис)                   (прізвище та ініціали керівника)
                                                                                               28.04.2015
                                                                                                    (дата)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

        Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

2. Організаційно-правова форма

        Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

        05466878

4. Місцезнаходження

        45241, Україна, Волинська обл., Кiверцiвський р-н, с.Кульчин, Заводська,1

5. Міжміський код, телефон та факс

        0336598985, 0332784212

6. Електронна поштова адреса

        ksz.ua@mail.ru

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 28.04.2015 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень.Цiннi папери України

  30.04.2015 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kulchyn.com.ua

в мережі Інтернет

 30.04.2015 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      


Зміст

     Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

  1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

  2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

  1) інформація про випуски акцій емітента

X

  2) інформація про облігації емітента

 

  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

  4) інформація про похідні цінні папери

 

  5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

  3) інформація про зобов'язання емітента

X

  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

  5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

В складi рiчного звiту вiдсутнi:

 

- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств -тому що, Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

 

- Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що, Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.

 

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.

 

- Iнформацiя про дивiденди - тому що, дивiденди не нараховувались та не сплачувались за звiтний та попереднiй перiоди.

 

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що, Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що, Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

 

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що, борговi цiннi папери Товариством не випускались.

 

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що, Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.

 

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що, Товариство сертифiкати ФОН не випускало.

 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що, Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

 

- У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

- У товариства вiдсутнi зобов"язання:  за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Особлива інформація протягом 2014 року не виникала.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

        Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

        А01  №6694

3. Дата проведення державної реєстрації

        08.05.1996

4. Територія (область)

        Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

        1316830

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

        0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

        0

8. Середня кількість працівників (осіб)

        47

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

        23.61 - Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

        23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

        08.12 - Добування пiску,гравiю,глин i коалiну

10. Органи управління підприємства

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

        Фiлiя АТ  "Укрексiмбанк" в м.Луцьку

2) МФО банку

        303547

3) Поточний рахунок

        2600601862438

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

        Фiлiя АТ   "Укрексiмбанк"в м.Луцьку

5) МФО банку

        303547

6) Поточний рахунок

        26006011862438

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування пiску, придатного для виробництва силiкатної цегли

2546

21.09.2001

Державна служба геологiї та надр України

21.09.2031

Опис

Товариство планує продовжувати дiю лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення фонду держмайна України у Волинськiй обл.

13347870

43027, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Київський майдан,9

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

   

Усього

0

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

        директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Троцюк Сергiй Ананiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        АС 862151 14.01.2003 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

4) Рік народження

        1963

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТзОВ "ВТО Iнтерком", генеральний директор. Контракт з диретором продовжено на три роки на засiданнi Наглядової ради 05.03.2013р. протокол №2.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        03.05.2013, обрано на три роки

9) Опис

        Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшення загальних зборiв товариства.Оплата згiдно  контракту.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Петрик Ольга Антонiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        АЕ 992570 23.01.1998  Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областi

4) Рік народження

        1957

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТОВ" Сiгма-Трейд",головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Голова Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Мазур Валерiй Леонiдович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

        1939

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України,головний науковий спiвробiтник

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради обирається серед членiв Наглядової Ради, призначених Загальними зборами акцiонерiв товариства. Обирається термiном на 3 роки. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Мазур Вячеслав Валерiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) Рік народження

        1970

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТОВ"Сiгма - Трейд",директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        30394450

4) Рік народження

       

5) Освіта

       

6) Стаж роботи (років)

       

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        в особi представника-   Генерального директора Кийка Геннадiя Леонiдовича

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Кононович Олена Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                        областi

4) Рік народження

        1974

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТОВ" Сiгма-Трейд",юристконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Кухленко Володимир Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

4) Рік народження

        1940

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТОВ"Фасон ММ",iнженер-електромеханiк по автоматизацiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) Посада

        Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Токарєва Оксана Ярославiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

        АС 492989 03.12.1998 Кiверцiвським РВ УМВС

4) Рік народження

        1959

5) Освіта

        Вища

6) Стаж роботи (років)

        6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ВАТ "Кульчинський силiкатний завод", економiст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

        25.04.2012, обрано на три роки

9) Опис

        Виконує обов'язки  згiдно  посадової iнструкцiї. Оплата згiдно штатного розкладу.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Ревiзiйної комiсiї

Петрик Ольга Антонiвна

АЕ 992570 23.01.1998  Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областi

100

0,0018

100

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Мазур Валерiй Леонiдович

СН 566573 29.07.1997 . Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

497 081

9,437

497 081

0

0

0

Член Наглядової Ради

Мазур Вячеслав Валерiйович

АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

356 034

6,7593

356 034

0

0

0

Член Наглядової Ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"

30394450

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кононович Олена Миколаївна

АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                        областiКрасногв

100

0,0018

100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кухленко Володимир Васильович

МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

1

0,00

1

0

0

0

Усього

4 230 014

80,3065

4 230 014

0

0

0

 

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТО Iнтерком"

30394450

43006, Україна, Волинська обл., д/в р-н, м.Луцьк, Стуса,11

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

        

Усього

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

  

Дата проведення

28.04.2014

 

Кворум зборів

80,4

 

Опис

Порядок денний:

 

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

 

2. Обрання Голови і членів лічильної комісії.

 

3. Звіт Директора Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та її висновки. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік. 6. Затвердження фінансової звітності і балансу Товариства за 2013 рік.

 

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,звіту Директора та звіту Ревізійної комісії.

 

8. Затвердження розподілу прибутку(покриття збитків),отриманого(понесених) Товариством за2013 рік.

 

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення договорів на суму,що перевищує 4513,7тис.грн,укладених Товариством на 2014рік.

 

Рішення пройняті 4235943 голосами,що складає 100%голосівакціонерів-власників голосуючих акцій

 

      

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйнакомпанiя "Ромекс-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23725243

Місцезнаходження

04074, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286550

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0442315886

Факс

0442315886

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43021, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Шопена,22а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0332722265

Факс

0332722265

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., Подільський р-н, м.Київ, вул.Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

-

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

59/03/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000150981

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 267 320

1 316 830

100

Опис

Акцiї емiтента в лiстингу не перебувають.Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод " засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв:Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi 29.04. 1996р.  та органiзацiї орендарiв Орендного пiдприємства Кульчинський силiкатний завод "шляхом перетворення Орендного пiдприємства  у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Кульчинський силiкатний завод" протокол №1 вiд 05.05.2011року у Публiчне акцiонерне товариство"Кульчинський силiкатний завод".

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочiрнiх пiдприємств та фiпiй немає. В структуру товариства входить - силiкатний цех, ремонтно-механiчний цех, теплоенергетичний цех, склад  готової продукцiї та пакувальна дiльниця.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.14р. становить 49чол., позаштатних працiвникiв те неспискового складу -  1чол. Фонд заробiтної плати за 2014рiк становить 974 тис.грн., в порiвняннi  з минулим 2013 роком  (971тис.грн.) майже не змінив

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Таких пропозицiй немає.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

 

Впродовж 2014 року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 1 вiд 03.01.2013 р. яким визначенi основнi принципи i методи облiкової полiтики щодо облiку активiв i зобов'язань та здiйснюваних пiдприємством облiкових оцiнок.

 

     Концептуальною основою, яка  використана для пiдготовки i  складання фiнансових звiтiв  Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" є  Закон України  "Про бухгалтерський облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  вiд  16  липня 1999 року №   996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi  внутрiшнi положення.

 

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукцiї є  цегла силiкатна  облицювальна потовщена бiла   та кольорова М-150 , М-125,цегла облицювальна одинарна бiла та кольорова М-150, М- 125.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

1) лiнiя по рубцi   та  сколу силiкатних виробiв - 1 шт.. 2) лiнiя  по виробництву цегли силiкатної Кruрр - 800 - 1 шт.,  Кruрр - 600 - 2 шт. 3)Автоклави АП1,2-2х19-4 шт  ;  4)комресор   гвинтовий  TIDY 25,5)спалювач GTM-4 МгВт ., 6) гусенична установка для сортування крупнозернистих матерiалiв, 7) автомобiль VOLKSWAGEN .

 

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами  не було укладено протягом звітного року .

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент працює в галузi промисловостi будiвельних матерiалiв. В зв'язку з введениям нових гiдравлiчних npeciв пiдприємство освоїло виробництво цегли силiкатної лицьової потовщеної   М-150, М-125, цегли кольорово'i   лицьової потовщеної М-150, М-125. Емiтент при збутi продукцii   використовує  прямi канали розподiлу продукцiї, тобто виготовляє i реалiзовує цеглу вiдразу споживачевi  зi  складу, не користуючись послугами посередникiв.Основними споживачами цегли силiкатної  є iндивiдуальнi забудовники та будiвельнi органiзацiї   Волинської , Рiвненської ,Тернопільської та Львівської областей. Основними клiєнтами емiтента є:АТ"Новалiнiя",ТОВ"ЕпiцентрК",ТзОВ"Луцьксантехмонтаж№536",ТОВ»Будпостач»,Концерн»СЄБА»,ЖБК«Набережний квартал-2»,»Апартаменти Захід-6 «та   « Апартаменти Захід  -7»                                                                                            Для виробництва завод використовує мiсцевi кориснi копалини - пiски та привозну сировину-вапно будiвельне. Основними конкурентами у виробництвi цегли силiкатної у perioнi є ПАТ "Любомирський вапняно - силiкатний завод." Перевагою пiдприємства є те, що випуск силiкатної потовщеної цегли та кольорової лицювальної цегли в регiонi iншими пiдприємствами вiдсутнiй.

 

  В зв'язку зi значним зменшенням попиту на цеглу  перед заводом стало завдання виробництва нових видiв продукцiї.

 

На пiдприємствi в даний час проводиться реконструкцiя - монтується нова лiнiя по виробництву газосилiкат них блокiв. Газосилiкатнi блоки на сьогоднiшнiй день є популярним будiвельним матерiалом,стiни з якого мають низьку теплопровiднiсть . Окрiм того будiвництво споруд виконується в коротшi термiни.

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

В зв" язку з економiчною кризою рiзко зменшились обсяги будiвницва у державному та приватному секторi.  Внаслiдок цього впав попит на будiвельну продукцiю.Пiдприємство не використало повнiстю свої виробничi потужностi.На дiяльнiсть пiдприємства значний вплив має високий рiвень податкiв, низька платоспроможнiсть населення.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство перебуває на повному госпрозрахунку.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного року вci договiрнi  зобов'язання  виконанi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширювати виробництво цегли силiкатної   облицювальної  потовщеної та газосилiкатних блокiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Така полiтика не проводиться.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Немає  судових справ.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі iнформацiя не надається.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4 602

3 156

0

0

4 602

3 156

 будівлі та споруди

1 678

1 149

0

0

1 678

1 149

 машини та обладнання

2 757

1 889

0

0

2 757

1 889

 транспортні засоби

142

97

0

0

142

97

 інші

25

21

0

0

25

21

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

 будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

 машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

 транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

 інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4 602

3 156

0

0

4 602

3 156

Опис

Заборона на використання основниих  засобiв емiтента вiдсутня.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-5 541

-1 656

Статутний капітал (тис.грн)

1 317

1 317

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 317

1 317

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи  пiдприємства   меншi вiд розмiру статутного капiталу  , що   суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

    

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

-

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

4 420

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

4 420

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

-

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

-

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

98

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

17 418

X

X

Усього зобов'язань

X

21 936

X

X

Опис

-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років:  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

-

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

-

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

     

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

-

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

        загальний стаж аудиторської діяльності

        кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

        перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

        випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

        ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

        стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

        наявність механізму розгляду скарг

        прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

        стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

        наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників: 49

Адреса, телефон: 45241 с.Кульчин, Заводська,1, 0336598985

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

   

Нематеріальні активи

1000

46

57

первісна вартість

1001

49

67

накопичена амортизація

1002

( 3 )

( 10 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

11 126

11 149

Основні засоби

1010

4 602

3 156

первісна вартість

1011

8 608

7 436

знос

1012

( 4 006 )

( 4 280 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

   

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

19

19

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

11

15

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

15 804

14 396

II. Оборотні активи

   

Запаси

1100

617

797

Виробничі запаси

1101

334

272

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

283

525

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

301

306

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

   

за виданими авансами

1130

128

165

з бюджетом

1135

407

216

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

79

148

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

88

185

Готівка

1166

17

18

Рахунки в банках

1167

71

167

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

   

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

   резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

631

182

Усього за розділом II

1195

2 251

1 999

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

18 055

16 395

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

   

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 317

1 317

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2 973

-6 858

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

-1 656

-5 541

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

   

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

2 992

5 673

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

   

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

2 992

5 673

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

   

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

1 415

4 420

Поточна кредиторська заборгованість за:

   

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

4 777

165

розрахунками з бюджетом

1620

62

98

у тому числі з податку на прибуток

1621

46

77

розрахунками зі страхування

1625

14

0

розрахунками з оплати праці

1630

41

5

одержаними авансами

1635

59

193

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

52

73

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

10 299

11 309

Усього за розділом IІІ

1695

16 719

16 263

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

18 055

16 395

Примітки: -

 

Керівник                                         Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                      Токарєва Оксана Ярославiвна


КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

    

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5 713

2 942

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 5 028 )

( 3 842 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

685

0

збиток

2095

( 0 )

( 900 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1 591

975

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 471 )

( 411 )

Витрати на збут

2150

( 335 )

( 264 )

Інші операційні витрати

2180

( 4 788 )

( 478 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 3 318 )

( 1 078 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 494 )

( 302 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 3 812 )

( 1 380 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-73

-38

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 3 885 )

( 1 418 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-3 885

-1 418

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-3 885

-1 418

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-3 885

-1 418

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-3 885

-1 418

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

4 330

2 695

Витрати на оплату праці

2505

974

971

Відрахування на соціальні заходи

2510

347

237

Амортизація

2515

281

281

Інші операційні витрати

2520

4 681

707

Разом

2550

10 613

4 981

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

5 267 320

5 267 320

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5 267 320

5 267 320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0,737500

-0,269100

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0,737500

-0,269210

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: -

 

Керівник                                         Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                      Токарєва Оксана Ярославiвна


КОДИ

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

    

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5 994

3 323

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

15

352

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

3 581

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

579

12

Надходження від повернення авансів

3020

11

13

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

9

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

38

5 450

Витрачання на оплату:

   

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3 464 )

( 2 463 )

Праці

3105

( 852 )

( 803 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 396 )

( 362 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 241 )

( 180 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 46 )

( 14 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 7 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 188 )

( 166 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1 579 )

( 138 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 63 )

( 2 450 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 38 )

( 4 388 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-1 634

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

   

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

310

Надходження від отриманих:

   

відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

2 450

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

   

фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 16 )

( 132 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-16

2 628

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

   

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

10 090

1 599

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

   

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 9 990 )

( 2 568 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

100

-969

Чистий рух коштів за звітний період

3400

97

25

Залишок коштів на початок року

3405

88

63

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

185

88

Примітки: -

 

Керівник                                         Троцюк Сергiй Ананiйович


Головний бухгалтер                      Токарєва Оксана Ярославiвна


КОДИ

Дата

31.12.2014

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

    


    

Звіт про власний капітал

За 2014 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 317

0

0

0

-2 973

0

0

-1 656

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1 317

0

0

0

-2 973

0

0

-1 656

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-3 885

0

0

-3 885

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-3 885

0

0

-3 885

Залишок на кінець року

4300

1 317

0

0

0

-6 858

0

0

-5 541

 

Керівник                                         Троцюк Сергiй Ананiйович

 

 

Головний бухгалтер                      Токарєва Оксана Ярославiвна