Звіт про сукупні збитки і прибутки

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 Р.

 

1. Організація

 Публічне акціонерне товариство "Кульчинський силікатний завод « засноване відповідно до рішення засновників:Регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області 29.04. 1996р.  та організації орендарів Орендного підприємства Кульчинський силікатний завод „шляхом перетворення Орендного підприємства  у Відкрите акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод» відповідно до законодавства України та перейменовано за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ»Кульчинський силікатний завод» протокол №1 від 05.05.2011року у Публічне акціонерне товариство»Кульчинський силікатний завод».

Основними видами діяльності ,якими займається підприємство є:                                                                                                                                                     

    23.61  - Виготовлення  виробiв із бетону для  будiвництва

    23.52 - Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

    08.12 - Добування піску,гравію,глин і коаліну

    45.20 - Будiвництво  житлових і нежитлових будівель

    47.52 -  Роздрібна торгівля залізними виробами,будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

    49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

 Юридична адреса   ПАТ»Кульчинський силікатний завод» :

     45241 Волинська область

     Ківерцівський район

     село Кульчин

     вулиця Заводська,1

Кількість працівників станом на 31 грудня 2012 р.  складала 47  осіб . 

Станом на 31 грудня  2012 року такі акціонери володіли акціями підприємства:

 

Акціонери підприємства:

31.12.2012

 

%

 ТзОВ ВТО „Інтерком”

64,1066

Мазур Валерій Леонідович

9,4371

 Мазур Вячеслав Валерійович

6,7593

  Кухленко Володимир Васильович

9,4352

  Інші

10,2618

Всього

100,0

Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Зборами акціонерів 22 квітня 2013 року.

 

   2. Основа надання інформації

 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлума­чення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», а також інвести­ційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» та оцінки за справедливою вартістю окре­мих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності скла­дається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

  

Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку

Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 01січня 2012 року.

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2011 року представлено наступним чином: в тис.грн

Статті

Пояс­нення

Попередні П(с)БО

 

Виправ­лення помилок

Вплив пере­ходу на МСФЗ

МСФЗ

 

 

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

Основні засоби

1,1

12797

 

(6)

12791

Інвестиції доступні для продажу

 

19

 

 

19

Відстрочені податкові активи

 

38

 

 

38

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

Усього, непоточних активів

 

12854

 

(6)

12848

Запаси

1,2

299

 

(1)

298

Запаси

 

13

 

 

13

Запаси

 

1630

 

 

1630

Торговельна та інші дебіторська заборгованість

1,3;1,4

183

 

24

207

Торговельна та інші дебіторська заборгованість

1,4

573

 

(49)

524

Торговельна та інші дебіторська заборгованість

 

253

 

 

253

Торговельна та інші дебіторська заборгованість

1,5

13

 

25

38

Інші активи

        1,5

25

 

(25)

 

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

 

437

 

 

437

Усього, поточних активів

 

3426

 

(26)

3400

Усього, активів

 

16280

 

 

 

(32)

16248

Відстрочені податкові зобовязання

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

Короткострокові забезпечення

 

 

 

 

 

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

        1,3;1,7

(3930)

 

(121)

(4051)

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

 

(964)

 

 

(964)

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

 

(98)

 

 

(98)

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

 

(8)

 

 

(8)

 

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

 

 

(19)

 

 

(19)

Торговельна та інші кредиторська заборгованість

 

(9356)

 

 

(9356)

Усього, зобов'язань

 

(14375)

0

(121)

(14496)

Разом, активи мінус зобов'язання

 

1905

 

(153)

1752

Статутний капітал

 

1317

 

 

1317

Емісійний дохід

 

 

 

 

 

Резерв переоцінки основних засобів

1,6

922

 

(922)

0

Резерв переоцінки інвестицій, доступні для продажу

 

 

 

 

 

Безоплатно одержані необоротні активи

 

 

 

 

 

Нерозподілені прибутки/збитки

 

(334)

 

769

435

Разом, власний капітал

 

1905

0

(153)

1752

       

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

Пояснення 1.1.  Основні засоби нижче критерію суттєвості: будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, прилади, малоцінні необоротні матеріальні активи

Пояснення1.2. Аналіз залишків сировини і матеріалів виявив,що на  складах підприємства обліковуються залежалі неліквідні матеріали в сумі  1.0 тис.грн. ,які підприємство не може використати або реалізувати, а тому підлягають списанню.

Пояснення 1.3. Перевіркою поточної дебіторської заборгованості виявлені безнадійні борги на суму  144.1 тис.грн.   по рах .63 та 24,3тис.грн по рах.36, які слід списати з балансу .

Пояснення 1.4. Дебетове сальдо на рахунку 643 (48,6 тис.грн.) виникло внаслідок відображення в обліку авансів одержаних, а тому підлягає  виключенню із статті «Інші оборотні активи з одночасним зменшенням поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів . 

Пояснення 1.5. У звітності за П(С)БО  станом на 31 грудня 2011 року було відображено витрати майбутніх періодів на загальну суму 24,7тис. грн. Згідно вимог МСФЗ при трансформації залишків балансу на 01 січня 2012 року цю суму було рекласифіковано до відповідних статей згідно з економічним змістом.

Пояснення 6. На рахунку 423 «Дооцінка активів» підприємство обліковує суми індексації, які були здійснені до 2000 року. Згідно МСФЗ індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і має бути перенесена на нерозподілений прибуток .

Пояснення 7. В складі кредиторської заборгованості обліковуються заборгованості за окремими кредиторами, строк  позовної давності за  якими минув. Сума простроченої заборгованості  складає  23,0 тис.грн.

Узгодження загального сукупного прибутку товариства у звітності за попередніми П(С)БО загальним сукупним прибутком товариства за МСФЗ за рік,що закінчився 31 грудня 2012року.

 

Статті

Попередні П(с)БО

Виправлен-ня помилок

Вплив переходу на МСФЗ

МСФЗ

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

2396

 

 

2396

Податок на додану вартість

(397)

 

 

(397)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1999

 

 

1999

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

(3346)

 

 

(3346)

Валовий прибуток(збиток)

(1347)

 

 

(1347)

Інші доходи

199

 

 

199

Витрати на збут

(187)

 

 

(187)

Адміністративні витрати

(496)

 

 

(496)

Інші витрати

(83)

 

 

(83)

Фінансові результати від операційної діяльності прибуток (збиток)

(1914)

 

 

(1914)

Фінансові доходи

 

 

 

 

Фінансові витрати

(6)

 

 

(6)

Прибуток до оподаткування

(1920)

 

 

(1920)

Витрати з податку на прибуток

70

 

 

70

Прибуток(збиток)від діяльності,що триває

(1990)

 

 

(1990)

Збиток від припиненої діяльності

 

 

 

 

ЗБИТОК ЗА РІК

(1990)

 

 

(1990)

Інші сукупні прибутки

 

 

 

 

Переоцінка інвестицій, доступних для продажу

 

 

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з ком­понентами іншого сукупного прибутку

 

 

 

 

Інший сукупний прибуток за рік, за вирахуванням податків

 

 

 

 

УСЬОГО: СУКУПНИЙ (ПРИБУТОК)ЗБИТОК ЗА РІК

(1990)

 

 

(1990)

Прибуток(збиток) на акцію (у грн.) базисний та розбавлений

(0,37780)

 

 

(0,37780)

 

Звіт про рух грошових коштів

Перехід на МСФЗ не вплинув на звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року у формуванні потоків грошових коштів та наданий наступним чином:

 

 

2012

 

За П(с)БО

Вплив переходу на МСФЗ та виправлення помилок

За МСФЗ

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

(1023)

 

        (1023)

Чистий рух грошових коштів від інвестиціної діяльності

(697)

 

(697)

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності

          1341

 

          1341

Чистий рух грошових коштів за звітний період

        (379)

 

(379)

 Використання оцінок та припущень

При підготовці фінансової звітності товариство робить оцінки та припу­щення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлума­ченнях, розроблених Комітетом.з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особли­во чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебі­торської заборгованості та справедливої вартості інвестиційної нерухомості.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким чином:

                                                                                                                                                            тис.грн.

                                                                                                                                                     31.12.2012

Торгова та інша дебіторська заборгованість                                                                                 3755

 

   Функціональна валюта

 

   Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня.

 

   3. Основні принципи облікової політики.

 

   Визнання та оцінка фінансових інструментів

 

   Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визна­ються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

   Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

                         • фінансовий актив, доступний для продажу;

                         • інвестиції, утримувані до погашення;

                         • дебіторська заборгованість;

                         • фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

   Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні вит­рати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

   Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкри­вається нижче у відповідних розділах облікової політики.

 

   Грошові кошти та їхні еквіваленти

   Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

 

   Дебіторська заборгованість

   Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за вийнятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розра­хунками с бюджетом) та оцінюється за первісною вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю, із застосуванням резерву сумнівних боргів.

   Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різ­ниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які товариство розглядає при визначенні сум резерву сумнівних боргів є свідчення наявності збитків від змен­шення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборго­ваності у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, та­ких як збільшення кількості прострочених платежів.                                                                                     

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення ко­рисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву.

 

Фінансові зобов'язання.

Позики визнаються за  вартістю, яка дорівнює сумі фактичних надходжень . У подальшому суми фінансових зобов'язань,пов’язаних з запозиченням визнаються в складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду в якому понесені.

 

Згортання фінансових активів та зобов'язань .

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо товариство має юри­дичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

 

Основні засоби.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних функцій , очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Первісно товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.   У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

 

Подальші витрати.

 Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів вит­рати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вар­тості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задоволь­няють критеріям визнання активу.

 

Амортизація основних засобів.

Амортизація  нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів (років):

                будівлі                                                           -   20-50

                споруди                                                         -   15-25

                машини та обладнання                                 -     5- 50

                транспортні засоби                                       -   5 -15

                інструменти,прилади,інвентар                     -   4-12

                інші                                                                -   12-15

 Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утриму­ваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду.

Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

 

На кожну звітну дату товариство оцінює, чи є якась ознака того, що ко­рисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очі­куваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке змен­шення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для виз­начення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшен­ня корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

 

   Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

 

 Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для про­дажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні ак­тиву до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

 

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати товариства за податками розрахо­вуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тим­часових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковува­ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

 

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли у товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в розмірі 7% від фактично нарахованої заробітної плати працівникам. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування  розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток.                                                                                        

 

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення.незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання по­слуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

 

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собіварттості цього активу. За користування позиковими коштами товариство понесло витрати за рік в сумі 6,0 тис  грн.

 

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перерахо­вуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

                                                                                      31.12.2012                              31.12.2011

        Гривня/1 долар США                                        7,9930                                         7,9898

        Гривня/1 евро                                                  10,5372                                       10,2980

 

Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження еконо­мічних вигод є ймовірним.

 

4.  Прийняття нових та переглянуті стандарти та інтерпретації.

            Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;

            Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ»;

            Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».

            Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.

            Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;

            Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

            Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ».

            Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

            Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».

            Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв’язані з цими активами, правкою передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено.          Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

 

Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.

          Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариства мають намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.

          Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» - «Представлення статей іншого сукупного доходу»

          Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде використана у першій фінансовій звітності Товариства, яку буде складено після того, як вона набере чинності.

          МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).

          Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

         МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у редакції 2011року).

         У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

          Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань».

          Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

          Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою».

          Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

           Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та зобов’язань»

           Відповідно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

           МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»

           МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активі та зобов’язань. Обов’язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2015року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності  у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.

           МСФЗ (IFRS) 10  «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS)  27 «Окрема фінансова звітність».

           МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину   МСФЗ (IAS)  27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація – Товариства спеціального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

           МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність».

МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та Інтерпретацію ПКІ-13 «Товариства, які спільно контролюються – немонетарні внески учасників». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати  та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

            МСФЗ  (IFRS) 12  «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах».

             МСФЗ  (IFRS) 12  містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати  та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

             МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості».

             МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості  вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати.

             Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову звітність Товариства. 

             «Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)

              Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність Товариства:

              МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»

              Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов’язана знову складати звітність відповідно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.

              МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності».

              Це вдосконалення роз’яснює різницю  між додатковою порівняльною інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.

              МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»

             Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.

             МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації».

             Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».

             МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність».

             Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов’язання сегменту.

             Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013р. або після цієї дати.  

 

   При складанні фінансової звітності товариство застосувало всі нові і змі­нені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "По­дання фінансової звітності" у нової редакції. У відповідності до вимог МСБО 1 товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті — Звіті про сукупний дохід.

   5. Дохід від реалізації

 

 

2012

Дохід від реалізації продукції

1999

Дохід від реалізації послуг

-

Дохід від реалізації товарів

 

Всього доходи від реалізації

1999

   6. Собівартість реалізації

 

 

2012

Виробничі витрати

 

Сировина та витратні матеріали

1975

Витрати на персонал

942

Амортизація

301

 

 

Інші

128

Всього

3346

 

  7. Інші доходи, інші витрати

Інші доходи

2012

Доходи від реалізації іноземної валюти

6

Дохід від зміни справедливої вартості інвестиційної

нерухомості

 

Інші доходи

100

Відшкодування раніше списаних активів

5

Доходи від державної субсидії

88

 

199

 

 

Інші витрати

2012

1

2

Благодійність

5

Збитки від реалізації запасів

 

Представницькі витрати

 

Штрафи, пені

2

Витрати від зменшення корисності дебіторської забор­гованості

26

Інші витрати

4

Збитки від курсових різниць

46

Зменшення корисності необоротних активів

 

Списання необоротних активів

 

Збитки від зменшення корисності запасів

 

Витрати на дослідження

 

 

83

8. Витрати на збут

 

 

2012

Витрати на транспорт

16

Витрати на персонал

88

Амортизація основних засобів

26

Матеріальні витрати(пакування продукції)

57

Всього витрат на збут

187

9. Адміністративні витрати

 

 

2012

Витрати на персонал

189

Утримання основних засобів

43

Витрати на охорону

35

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

65

Інші

164

Всього адміністративних витрат

496

 

 

10. Фінансові доходи та витрати

 

 

2012

Процентні доходи

 

Процентний дохід за борговими цінними паперами

 

Всього процентні доходи

 

Процентні витрати

6

Банківські кредити та овердрафти

 

Фінансовий лізинг

 

Всього процентні витрати

6

   

11. Податок на прибуток

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період

 

 

31.12.2012

Прибуток до оподаткування                                                           

(1920)

Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності                   

 

Всього прибуток до оподаткування                                           

(1920)

Податкова ставка                                                                               

23

Податок за встановленою податковою ставкою                             

33

Податковий вплив постійних різниць                                              

 

Витрати з податку на прибуток                                                 

70

Поточні витрати з податку на прибуток

33

Відстрочений податок на прибуток

37

Витрати з податку на прибуток в т.ч.:

 

      - витрати з податку на прибуток від діяльності,

        що триває

70

      - (відшкодування) з податку на прибуток

       від припиненої діяльності

 

Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:

 

Резерв сумнівних боргів

15

Забезпечення виплат персоналу

62

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

 

Розрахунки за авансами отримані

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

Всього тимчасових різниць, які підлягають

вирахуванню

77

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:

 

Основні засоби та нематеріальні активи

 

Запаси

 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

 

Витрати майбутніх періодів

(70)

Короткострокові позики

 

Всього тимчасових різниць, які підлягають

оподаткуванню                                        

(70)

Чисті тимчасові ризниці, які підлягають

оподаткуванню                                                                                                                                                                                 

7

Чисті відстрочені податкові  активи (21%)

1

Відстрочені податкові зобов'язання

31.12.2012

На початок періоду

-

Відстрочені витрати з податку

 

Податковий вплив змін резерву переоцінки інвестицій

наявних для продажу                                                       

 

На кінець періоду

-

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов'язані з різ­ними методами визнання доходів та витрат, а також з балансової вартості певних активів.

 

12. Реалізація необоротних активів, призначених для продажу.

Станом на 31.12.2012 підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу. Товариство мало актив, який у 2012 відповідав критерію визнання необоротних активів, призначених для продажу  вартістю 6,0 тис. грн. Актив реалізований у 2012 році.

 

13. Нематеріальні активи

 

За історичною вартістю

Нематеріальні активи

Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012

 

31 грудня 2011 року

-

Надходження

49

Вибуття

-

31 грудня 2012 року

49

Накопичена амортизація

 

31 грудня 2011 року

-

Нарахування за рік

-

31 грудня 2011 року

-

Нарахування за рік

1

Вибуття

-

31 грудня 2012 року

1

Чиста балансова вартість

 

31 грудня 2012 року

48

31 грудня 2011 року

-

 

14. Основні засоби

 

За історичною вартістю

Будівлі

Маши­ни та облад­нання

Транс­порт

Меблі та при­ладдя

Незавер­шене будів­ництво

Всього

1

2

3

4

5

6

7

31 грудня 2011року

3493

3644

331

144

10461

18073

Надходження

 

 

 

 

 

 

Переміщення з незавершеного будівництва

       -

-

-

-

-

          -

Вибуття

(-)

(-)

(-)

(-)

 

(-)

31 грудня 2012року

    3493

3644

331

144

10461

18073

Накопичена амортизація

 

 

 

 

 

0

31 грудня 2011року

1632

1709

     193

118

0

3652

Нарахування за рік

91

        171

33

5

 

300

Зменшення корисності

-

 

 

-

-

 

Вибуття

(-)

(-)

(-)

(-)

 

(-)

31 грудня 2012 року

1723

1880

226

123

0

3952

Чиста балансова вартість

 

 

 

 

 

0

31 грудня 2012року

3493

       3644

331

144

10464

18076

31 грудня 2011 року

    3493

       3644

331

144

8831

16443

Станом на 31 грудня 2012 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 408,3 тис. грн.

 

15. Інвестиції, доступні для продажу

Довгострокові фінансові інвестиції товариства, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств були представлені наступним чином:

 

 

Частка %

31 грудня 2012

 ТзОВ»Волиньвапно»

20

19

 

 

 

Інвестиції доступні для продажу облікову­ються за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності

 

16. Запаси

 

 

31 грудня 2012

Сировина та матеріали

(за історичною собівартістю)

333

Готова продукції

(за чистою вартістю реалізації)

1364

Товари (за чистою вартістю реалізації)

0

Всього запаси

1697

Станом на 31 грудня 2012 року підприємство визнало знецінення запасів в сумі 1 тис. грн.

 

17.Торговельна та інша дебіторська заборгованість

 

 

31 грудня 2012

Торговельна дебіторська заборгованість

306

Аванси, видані

325

Розрахунки з бюджетом

545

Інша дебіторська заборгованість   -

2594

Резерв під зменшення корисності дебі­торської

заборгованості

(15)

Чиста вартість торговельної дебіторської

заборгованості

3755

 Інша дебіторська заборгованість представлена заборгованіс­тю за безпроцентними позиками виданими акціонерам товариства на строк більше одного року.

Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення

Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представ­лено наступним чином:

 

 

31 грудня 2012

До 12 місяців

277

Від 18 до 36 місяців

-

Більше 120 днів

29

Всього

306

 

 

   18. Грошові кошти

 

 

31 грудня 2012

Каса та рахунки в банках, грн.

63

Каса та рахунки в банках, долл. США

0

Банківські депозити, грн.

0

Всього

                         63

 

19. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2012року зареєстрований та сплачений капітал складався з       5267320 простих акцій номінальною вартістю 0,25 гривні, в тому числі у відсотках:

 

 ТзОВ ВТО „Інтерком”

64,1066

Мазур Валерій Леонідович

9,4371

 Мазур Вячеслав Валерійович

6,7593

  Кухленко Володимир Васильович

9,4352

  Інші

10,2618

Всього

100,0

 

20. Короткострокові забезпечення

 

31 грудня 2012

Резерв відпусток

62

Пенсійне забезпечення за програмою з визначеним внеском

-

Всього

62

 

21. Довгострокові фінансові зобов’язання.

Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року представлені позикою  в сумі 1348 тис. грн.,  процентна ставка - 11 % , нарахування  відсотків поквартально, погашення основної суми 30 липня2017 г. Станом на 31 грудня 2012 року позики  включали нараховані процентні витрати в сумі 6 тис. грн.

 

22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

 

 

31 грудня 2012

Торговельна кредиторська заборгованість

4799

Розрахунки з бюджетом

27

Одержані аванси

2124

Заробітна плата та соціальні внески

61

Інші

11521

Всього кредиторська заборгованість

18532

 

23. Пенсійні зобов’язання. 

Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

24. Управління ризиками.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

 

25. Розкриття інформації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

•  підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебу­вають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з товариством;

• асоційовані компанії;

• спільні підприємства, у яких товариство є контролюючим учасником;

• члени провідного управлінського персоналу товариства;

• близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);

•  компанії, що контролюють товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у товаристві;

•  програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною сторо­ною товариства.

Пов’язані особи ПАТ Кульчинський силікатний завод» - акціонер, який має контрольний пакет акцій – ТзОВ»ВТО «Інтерком»-64,1066%. 

 

26 . Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціл­лю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій товариства. Також товариство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне:

 

Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які вклю­чають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до по­гашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому мак­симальний ризик дорівнює балансовій вартості інструментую

 

Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки гро­шових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недісконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.

 

Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростан­ня рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури зоборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво  здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складо­вим ризики. На основі отриманіх висновків товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.

 

27. Події після балансу            

Після 31 грудня 2012 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  могли би негативно вплинути на фінансовий стан товариства.

 

Директор                                                             С.А.Троцюк

Головний бухгалтер                                             О.Я.Токарєва