Статут ПАТ "Кульчинський силікатний завод"


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Публічне акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод» (надалі –Товариство), засноване відповідно до рішення засновників - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області, наказ від 29 серпня 1995 року № 1, шляхом перетворення орендного підприємства «Кульчинський силікатний завод» у відкрите акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод». Змінено тип акціонерного товариства відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Зборів акціонерів від 5 травня 2011р. на публічне акціонерне товариство «Кульчинський силікатний завод».

1.2. Фірмове найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування Товариства:

-  на українській мові – публічне акціонерне товариство «КУЛЬЧИНСЬКИЙ 

                                    СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД»;

-  на російській мові – публичное акционерное общество  «КУЛЬЧИНСКИЙ 

                                    СИЛИКАТНИЙ ЗАВОД».

1.2.2. скорочене найменування Товариства:

- на українській мові – ПАТ «КСЗ»,

- на російській мові - ПАО «КСЗ».

1.3. Місцезнаходження Товариства: 45241, Волинська обл., Ківерцівський район, с. Кульчин,           вул. Заводська, 1.

1.2. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної   реєстрації в установленому законодавством порядку.

1.3. Товариство створено шляхом об'єднання майна, коштів та підприємницької діяльності засновників на невизначений строк.

1.4. Товариство керується у своїй діяльності Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства України, а також цим Статутом.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво будівельних та оздоблюваних матеріалів(цегли та блоків   силікатних,облицювальної  плитки,газобетону та інше) та їх реалізація;
 • здійснення за рахунок власних та позичкових коштів капіталовкладень на реконструкцію та організацію об‘єктів та виробничих потужностей;
 • створення нових, а також модернізація та розвиток існуючих видів виробництва на базі високоефективних технологій;
 • виробництво, переробка, придбання та реалізація промислової, сільськогосподарської та інших видів продукції на території України та  за її межами;
 • пошук (розвідування) та експлуатація родовищ корисних копалин,їх видобування для виробництва будівельних матеріалів та  реалізації ;
 • збір, купівля та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України, за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
 • здійснення інвестиційної діяльності в усіх галузях народного господарства;
 • фінансування капіталовкладень за дорученнями власників або розпорядників інвестиційних  

коштів;

 • промислове, виробниче, дорожнє, житлово-господарське будівництво;
 • здійснення архітектурних, дизайнерських, проектно-конструкторських, кошторисних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, пусконалагоджувальних робіт та іншої діяльності в галузі будівництва;
 • посередницько-комерційна діяльність на ринку товарів, робіт та послуг;

 

 • аукціонна, біржова, комісійна і посилкова торгівля імпортними і вітчизняними товарами, продаж товарів за каталогами;
 • оптова та роздрібна торгівля промисловою, споживчою, сільськогосподарською і лікеро-горілчаною продукцією та продуктами харчування, організація і експлуатація пунктів оптової та роздрібної торгівлі , громадського харчування;
 • дилерська та дистриб’юторська діяльність;
 • емісія цінних паперів, операції з власними цінними паперами, а також з іншими фінансовими і банківськими інструментами у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • здійснення операцій на валютному ринку, в тому числі купівля та продаж валютних цінностей;
 • проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських розробок, розробка ноу-хау;
 • розробка і втілення в різноманітні галузі господарства, науки і культури нових технологій;
 • інноваційна діяльність, в тому числі придбання і реалізація прав на використання продуктів інтелектуальної та творчої діяльності (інтелектуальну власність);
 • надання технічних послуг відповідно до діючого законодавства України;
 • організація і надання консалтингових послуг в усіх галузях знань, народного господарства, культури, мистецтва, управління, приватизації фізичним та юридичним особам;
 • надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, транспорту, електрообладнання;
 • надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам на території України та за кордоном;
 • надання юридичних послуг;
 • надання фінансових послуг;
 • надання маркетингових послуг;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг;
 • надання складських послуг;
 • організація і надання медично-лікувальних, фармацевтичних послуг (в тому числі по виготовленню медикаментів, медикаментозних і хімічних матеріалів, збір і переробка лікарських рослин);
 • проведення сервісно-побутового обслуговування населення, юридичних і фізичних осіб, організація пунктів побутового прокату;
 • надання послуг по підготовці митної документації;
 • надання охоронних послуг;
 • рекламно-видавнича, поліграфічна діяльність та послуги:

-  організація рекламних та інформаційних агентств;

-  участь у національних та міжнародних ярмарках та виставках;

- організація або участь у спеціалізованих виставках, семінарах та інше;

-  видання рекламної літератури;

- проведення інших заходів, які сприяють поширенню контактів Товариства в ділових       колах України та зарубіжних держав;

 • видавнича діяльність, в тому числі випуск художньої, науково-популярної літератури, а також періодичних видань (газет, журналів та ін.), підготовка та випуск методичних матеріалів з фінансових, господарських, комерційних та інших питань;
 • організація аукціонів, конкурсів та інших видів публічних торгів, виставок, ярмарок та ін.;
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно з діючим законодавством України;
 • виконання за господарськими договорами з підприємствами, організаціями та приватними особами послуг в галузі зовнішньоекономічних зв‘язків, включаючи реалізацію продукції цих підприємств і організацій на зовнішньому ринку і закупку для них необхідних товарів;
 • здійснення операцій з давальницькою сировиною;
 • надання на комерційній основі інформації по кон‘юнктурі і цінах на товари на внутрішньому ринку, а також зовнішньоторговельної інформації зацікавленим українським та зарубіжним юридичним та фізичним особам;
 • різноманітна діяльність в галузі шоу-бізнесу, в тому числі організація і проведення видовищних і розважальних заходів (фестивалів, концертів та ін.), продюсерська та менеджерська діяльність у цій галузі;
 • організація і проведення конкурсів, конференцій, з‘їздів, зльотів, симпозіумів, зустрічей, інших масових заходів, програм, в тому числі по навчанню та перепідготовці спеціалістів народного господарства;
 • здійснення брокерських операцій;
 • видача зобов‘язань за третіх осіб ( гарантій та ін.);
 • здійснення факторингових операцій;
 • здійснення лізингових операцій;
 • здійснення клірингових операцій;
 • здійснення трансфертних операцій;
 • представництво інтересів юридичних і фізичних осіб в фінансових і господарських структурах, державних органах, громадських організаціях та інших юридичних особах за їх дорученнями;
 • збір, придбання і переробка відходів виробництва та вторинних ресурсів;
 • агропромислова діяльність, в тому числі тваринництво, звірівництво, рослинництво та інша діяльність, виробництво, переробка та збут сільськогосподарської продукції на Україні та за її межами;
 • розробка, створення, розповсюдження програмних комплексів, продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів відео- і телекомунікацій, ремонт і налагодження цієї техніки;
 • розвиток засобів зв‘язку та транспорту;
 • Постачання (передача) електричної та теплової енергії, надання послуг зв’язку та телекомунікаційних послуг, водопостачання та водовідведення (у т.ч. централізоване).
 • розвиток туризму і готельного господарства на Україні і за кордоном;
 • переробка і реалізація нафтопродуктів;
 • виготовлення  і реалізація пива, вина, горілчаних, лікерних, коньячних та інших алкогольних і безалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів;
 • організація ігорного бізнесу та ігорних установ, проведення азартних ігор;
 • видобуток дорогоцінних металів і каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
 • придбання пакетів акцій (часток, паїв), в тому числі контрольних, банків і інших господарських суб‘єктів з метою участі в управлінні ними;
 • діяльність по випуску та обігу цінних паперів;
 • благодійна діяльність;
 • інша виробнича і невиробнича діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена діючим законодавством України.
 • зберігання, придбання, використання прекурсорів.

Види діяльності, на здійснення яких необхідно отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством виключно після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

2.3. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Товариством після отримання ліцензій відповідно з діючим законодавством України.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

 

3.1. Товариство є юридичною особою, яка діє згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу", іншими чинними актами законодавства України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, депозитарії і т.п., печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, фірмову марку, знак для товарів і послуг, інші реквізити та засоби індивідуальної ідентифікації.

3.3. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту реєстрації, визнаються такими тільки при умові їх подальшого схвалення Установчими зборами Товариства до моменту державної реєстрації.

3.4. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації Товариства. Товариство відповідає за зобов’язаннями засновників, пов’язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення Загальними зборами акціонерів.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів, а Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах належних їм акцій. У випадках, коли Акціонери не повністю сплатили свою частку у статутному капіталі Товариства, вони несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах оплаченої суми.

3.6. Для здійснення своїх Статутних функцій Товариство має право:

3.6.1. відповідно до предмету діяльності Товариства від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори купівлі - продажу, підряду, дарування, найму, управління майном, позички, позики, поруки, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді;

3.6.2. створювати на території України, а також за її межами, дочірні підприємства, філії та представництва. Фiлiї та представництва діють на пiдставi положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів;

3.6.3. бути засновником, учасником та акціонером господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, спілок та інших добровільних об'єднань підприємств, в тому числі міжнародних, мати міжнародний телекс i телефакс, вкладати кошти в банківські метали, нерухомість, в облігації та інші цiннi папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах;

3.6.4. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, які не виходять за межі предмету діяльності, визначеного цим Статутом, самостійно розпоряджатися своїм майном, в тому числі продавати, передавати безкоштовно, оцінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.6.5. здійснювати інвестування різного роду екологічних, природоохоронних, медичних, оздоровчих та інших проектів, що пов'язані з предметом діяльності Товариства;

3.6.6. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з його предметом діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;

3.6.7. самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків, обов'язкових платежів, відрахувань згідно з чинним законодавством України;

3.6.8. купувати та орендувати матеріальні ресурси (нематеріальні активи, рухоме та нерухоме майно), в тому числі і основні засоби виробництва згідно з чинним законодавством у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;

3.6.9. здійснювати у встановленому порядку викуп орендованого та іншого рухомого і нерухомого майна;

3.6.10. випускати, відповідно до законодавства акції, облігації та інші цінні папери;

3.6.11. створювати на договірних засадах тимчасові творчі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму;

3.6.12. самостійно визначати форми та системи оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи.

3.6.13. засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об’єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

3.6.14. залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує п’ятикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

3.6.15. на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.6.16. на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.6.17. здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.6.18. самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Набути статус Акціонера Товариства, тобто вступити до Товариства, можуть юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику (акціонеру) надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства відповідно до Статуту Товариства.

4.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов’язки, у т.ч. обов’язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.6. Усі Акціонери повинні бути занесені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.7. Акціонери Товариства зобов’язані:

4.7.1. додержувати вимог цього Статуту,

4.7.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

4.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.7.4. оплачувати акції Товариства у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

4.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.7.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.8. Акціонер Товариства може звернутися до суду, господарського суду з заявою (скаргою), в тому числі про визнання недійсними рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства, які прийнято з порушенням прав цього Акціонера та чинного законодавства України.

 

5. МАЙНО, АКЦІЇ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

 

5.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна і коштів, переданих йому засновниками та акціонерами,

- одержаних прибутків;

- іншого майна, майнових прав, нематеріальних активів і коштів, набутих на засадах, не заборонених законом.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- вклади Акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України;

- доходи, одержані від здійснення господарської діяльності, що відноситься до предмету діяльності Товариства;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді  дивідендів та  право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі  його  ліквідації,  право  на управління акціонерним товариством, а також немайнові  права, передбачені Цивільним  кодексом України  та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Товариству, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не обумовлене у відповідних угодах та в цьому Статуті.

5.6. У Товаристві створюються – Статутний, Резервний та Власний капітал. Склад, призначення, розмір, джерела створення та порядок використання капіталів визначаються згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, положеннями Товариства про відповідні капітали, затвердженими Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Для забезпечення діяльності Товариства створений Статутний капітал Товариства, який становить 1 316 830 (один мільйон триста шістнадцять тисяч вісімсот тридцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 5 267 320 (п’ять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч триста двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять) гривні кожна.

5.8. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вкладів засновників та Акціонерів Товариства. Вкладами засновників та Акціонерів Товариства можуть бути будинки, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

5.9. Товариство створює Резервний капітал у розмірі, передбаченому законодавством України, але не менший 15 (п’ятнадцяти) відсотків від Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.10. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, в тому числі на кошти, внесені засновниками, Акціонерами як вклад у Статутний капітал.

5.11. Товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства може збільшити розмір Статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій.

5.12. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.13. Товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, може зменшити Статутний капітал, але не нижче розміру, встановленого законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або  шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.14.  Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган  Товариства протягом 30 днів має повідомити кожного кредитора письмово простим поштовим повідомленням, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.15. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів Товариства в порядку встановленому чинним законодавством України.

5.16. Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних даних у державний реєстр.

5.17. При додатковому випуску акцій у зв’язку зі збільшенням Статутного капіталу Товариства акції купуються на підставі договорів з Товариством.

5.18. При додаткових випусках акцій Акціонери в строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після державної реєстрації змін до цього Статуту, пов’язаних із зміною розміру Статутного капіталу Товариства, зобов’язані сплатити повну вартість акцій.

5.19. У разі несплати у встановлений строк Акціонер сплачує за час прострочки 1,0 (один) відсоток річних від суми простроченого платежу. Якщо Акціонер не сплатив або неповністю сплатив протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, він набуває право власності тільки на акції в межах сплаченої суми. Залишок акцій вилучаються та розміщуються Товариством відповідно до умов чинного законодавства та цього Статуту.

5.20. Внесення до переліку акціонерів Товариства спадкоємців здійснюється тільки після отримання ними свідоцтва про право на спадщину. Акції, які належать новому Акціонеру, до моменту внесення змін до реєстру, при голосуванні не враховуються.

5.21. Товариство не може випускати акції для покриття збитків.

5.22. Акції публічного товариства можуть купуватись та продаватися на фондовій біржі.

5.23. Товариство має право за рішенням Загальних зборах акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішенням Загальних зборах акціонерів Товариства обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та клас акцій, що викуповуються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення);  дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.24. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

5.25. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборах акціонерів Товариства, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.26. Викуплені акціонерним Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборах акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборах акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.27. Товариство, в разі – припинення Товариства шляхом реорганізації, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру Статутного капіталу, зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, при умові, що акціонери зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства вищезазначених рішень і звернулись протягом 30 календарних днів  до Товариства з письмовою заявою про викуп.

5.28. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

5.29. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.30. Загальних зборах акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: 

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.31. Акціонери Товариства  мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.32. Товариство має право розміщувати відсоткові, цільові, дисконтні облігації; іменні та облігації на пред’явника.

 

6 . ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ,

ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

 

6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує i здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

6.3. Товариство надає послуги за цінами i тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

6.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України. Річний баланс, звіт про фінансові результати повинні бути підготовлені для надання Загальним зборам акціонерів відповідно до чинного законодавства.

6.5. Товариство має право брати кредити, а також має право надавати фінансову допомогу/позику за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим фізичним і юридичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

6.6. Товариство має право передавати матерiальнi та грошові ресурси іншим підприємствам i громадянам.

6.7. Товариство має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Товариства.

6.8. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати i здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

6.9. Товариство має право випускати, купувати та продавати цiннi папери відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

6.11. Трудовий колектив Товариства.

6.11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

6.11.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються органами управління Товариства з участю трудового колективу та уповноваженими ним органами.

6.11.3. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і погоджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно з цим Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і пропонує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників Товариства до державних нагород.

6.12. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудового колективу, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Члени виборного органу або представники трудового колективу обираються загальними зборами (конференцією) строком на п’ять років двома третинами голосів працівників, присутніх на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

6.12. Голову виборного органу трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Дирекції або Генерального директора без згоди відповідного виборного органу або представника (представників) трудового колективу.

6.13. Соцiальнi та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством, їх забезпечення є визначальними в діяльності органів управління Товариства, його посадових осіб.

6.14. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, колективним договором. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Виконавчий орган Товариства, в особі його керівника, від імені Товариства укладає колективний договір з однією або кількома профспілковими чи уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Усі питання соціального розвитку та забезпечення працівників Товариства, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, визначаються у колективному договорі та вирішуються органами управління Товариства відповідно до нього.

6.15. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги, гарантії для своїх працівників або їх окремих категорій.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

 

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків (позиках) і по облігаціях, а також передбачені законодавством України податки, пені, штрафи та інші обов`язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.3. Чистий прибуток (дохід) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства розподіляється між Акціонерами у вигляді дивідендів, направляється на створення та поповнення Резервного фонду, інвестування в діюче виробництво, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) та інше.

7.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: створюється та поповнюється резервний капітал; накопичується нерозподілений прибуток; виплачуються дивіденди; покриваються збитки.

7.5. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України. Виплата дивідендів здійснюється через касу Товариства або на особистий рахунок Акціонера

7.7 Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату дивідендів акціями Товариства нової емісії. У цьому разі вся сума чистого прибутку, що належить до виплати в якості дивідендів, спрямовуються на збільшення статутного капіталу, і всі Акціонери отримують акції нової емісії на суму належних кожному Акціонерові дивідендів.

7.8. Товариство не має право оголошувати та виплачувати дивіденди:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- Власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного та Резервного капіталів.

7.9. Право на отримання дивідендів має особа яка є акціонером на дату початку строку виплати дивідендів.

7.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.13. Збитки, які можуть мати місце в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за рахунок відповідних капіталів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

8.1. Управління Товариством здійснюють його органи:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган – Директор (Дирекція);

- Ревізор (Ревізійна комісія).

8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада та Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства.

8.3. Посадовими особами органів управління є Директор (Генеральний директор та члени Дирекції), Голова та члени Наглядової ради, Ревізор (Голова та члени Ревізійної комісії).

 

Загальні збори акціонерів Товариства

8.4. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) скликаються в строки передбачені законом України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення Наглядової ради Товариства якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства на письмову вимогу Виконавчого органу Товариства, Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства, на вимогу виконавчого органу – в разі провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

8.5. Наглядова рада Товариства зобов'язана протягом десяти днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх  скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.6. До компетенції Загальних зборів відноситься:

8.6.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

8.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;

8.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;

8.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

8.6.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

8.6.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

8.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

8.6.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства, а також внесення змін до них;

8.6.10. затвердження річного звіту Товариства;

8.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;

8.6.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

8.6.14. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

8.6.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;

8.6.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

8.6.17. обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;

8.6.18. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;

8.6.19. обрання Ревізора (Голови та членів Ревізійної комісії) Товариства, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

8.6.20. затвердження висновків Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства;

8.6.21. прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу ;

8.6.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції та звіту Ревізійної комісії Товариства;

8.6.23. затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

8.6.24. обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;

8.6.25. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;

8.6.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.7. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у ? голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів з питань передбачених п.п.8.5.2 - 8.5.7, 8.5.20.

8.8. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

8.9. Участь в Загальних зборах мають право брати особи, які на день проведення Загальних зборів акціонерів є власниками акцій Товариства та включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер відповідно до законодавства України має право передавати свої повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі, в тому числі акціонеру Товариства, на підставі письмової довіреності, посвідченої депозитарієм, зберігачем або нотаріусом. Представники акціонерів призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши письмово про це Директора (Генерального директора) Товариства.

8.10. З правом дорадчого голосу у проведенні Загальних зборів має право приймати участь Директор (Генеральний директор) Товариства, який не є його Акціонером.

8.11. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які володіють в сукупності не менше як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.12. Акціонери Товариства, які володіють у сукупності більше як 10 (десять) відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час з будь-якого приводу. Якщо протягом десяти днів Наглядова рада Товариства не виконала вказаної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори.

8.13. Наглядова рада зобов’язана скликати позачергові Загальні збори на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства.

8.14. Наглядова рада зобов’язана протягом десяти днів з моменту отримання письмової вимоги осіб чи органів Товариства, вказаних в пунктах 8.11 та 8.12 цього Статуту, прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з порядком денним, запропонованим особою чи органом, що ініціювали питання про скликання позачергових Загальних зборів.

8.15. Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства – власники іменних акцій повідомляються персонально шляхом надіслання простого поштового повідомлення або врученням під розпис. Крім того, загальне повідомлення друкується в одному з офіційному друкованому органі та додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію із зазначенням: найменування та місцезнаходження Товариства; дати та часу, місця проведення, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; переліку питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.16. Повідомлення повинно бути зроблено не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів 100 (стома) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.17. Будь-який з акціонерів має право вносити свої доповнення до порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного Загальних зборів приймається Наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п’ятими ) відсотками голосів, вносяться до порядку денного Загальних зборів обов’язково. Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів повинні бути доведені до відома в тому ж порядку, як і повідомлення про Загальні збори – не пізніше як за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів.

8.18. До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів.

8.19. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, що не були внесені до порядку денного Загальних зборів.

8.20. Робочі органи Загальних зборів в (організаційний комітет, реєстраційна комісія, секретаріат, Голова зборів, Секретар зборів) створюються Директором (Дирекцією) Товариства та затверджуються  Наглядовою радою Товариства до проведення Загальних зборів.

8.21. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8.22. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів зберігаються у Директора (Генерального директора) Товариства і повинні бути у будь-який час надані акціонеру на його вимогу. Директор (Генеральний директор) зобов’язаний на вимогу акціонера видавати йому протягом п’яти робочих днів засвідчені копії протоколів Загальних зборів або витяги із протоколів.

8.23. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для всіх акціонерів.

 

Наглядова рада Товариства

8.24. В Товаристві з числа акціонерів може створюватися Наглядова рада Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Директора (Дирекції) Товариства.

8.25. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами для вирішення Наглядовою радою Товариства.

8.26. До  компетенції Наглядової ради відноситься:

 • · погодження пропозицій Директора (Дирекції чи Генерального директора) Товариства щодо розпорядження майном Товариства, а також у випадку неплатоспроможності боржника;
 • · затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 • · підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 • · прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
 • · прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 • · прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 • · прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 • · затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
 • · обрання та припинення повноважень Директора (Генерального директора та членів Дирекції) Товариства;
 • · затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 • · прийняття рішення про усунення Директора (Генерального директора та членів Дирекції) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора (Генерального директора) Товариства;
 • · обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
 • · обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
 • · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада Товариства відсутня, це питання належить до компетенції Директора (Дирекції) Товариства;
 • · визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • · визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 • · вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 • · вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях); про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств); про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб; про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
 • · вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 • · прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, у випадках передбачених законом;
 • · визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 • · прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 • · прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, депозитарія цінних паперів, зберігача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 • · надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 • · вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
 • · подання пропозицій для затвердження Загальними зборами щодо напрямків та розмірів щорічного розподілу чистого прибутку Товариства, рекомендації Загальним зборам щодо розміру дивідендів;
 • · проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, та призначення для цього аудитора;
 • · попереднє узгодження умов та надання дозволу на прийняття рішень щодо отримання кредитів, позик, інвестицій, надання поруки, гарантії, застави, отримання та надання задатку укладання договорів оренди на будь-яку суму;
 • · затвердження умов договору на обслуговування емісії цінних паперів та про відкриття рахунків у цінних паперах Товариства;
 • · призначення та звільнення Голови та Секретаря Загальних зборів, погодження персонального складу реєстраційної комісій Загальних зборів;
 • · контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
 • · визначення переліку інформації, що є конфіденційною, порядку та шляхів надання інформації акціонерам та особам, що не є акціонерами;
 • · прийняття рішень та комплексу заходів спрямованих на оздоровлення фінансово - господарського становища Товариства;
 • · прийняття рішень про випуск облігацій Товариства;
 • · прийняття рішень про затвердження результатів розміщення та погашення облігацій;
 • · призначати відповідальну особу за проведення комплексу заходів спрямованих на оздоровлення фінансово - господарського становища Товариства;
 • · здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних зборів.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада обирається з числа Акціонерів або їх представників у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки. Членами Наглядової ради можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Юридичні особи-члени Наглядової ради здійснюють повноваження в Наглядовій раді через своїх представників.

8.27. Координує діяльність Наглядової ради Товариства, тобто скликає засідання та головує на них, Голова Наглядової ради Товариства.

8.28. Голова Наглядової ради Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на своєму першому засіданні.

8.29. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути Ревізором (входити до складу Ревізійної комісії) або Директором (входити до складу Дирекції) Товариства.

8.30. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2 (двох) її членів. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються більшістю голосів. Позачергове засідання Наглядової ради Товариства скликається на вимогу Голови та будь-кого з членів Наглядової ради, Директора (Генерального директора) або Ревізора (Голови та будь-кого з членів Ревізійної комісії) Товариства.

8.31. Голова та члени Наглядової ради Товариства можуть бути або не бути у трудових відносинах з Товариством. Загальні збори можуть прийняти рішення про виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради Товариства на основі трудового договору, контракту, або за іншими угодами. У цьому випадку трудовий договір (контракт, угоду – за рішенням зборів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства за рішенням Загальних зборів Директор (Генеральний директор). За виконання посадових обов’язків на цих підставах Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати матеріальну винагороду у розмірі, визначеному Загальними зборами.

 

Директор (Дирекція) Товариства

8.32. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор (Дирекція). Директор (Дирекція) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

8.33. Директор (Дирекція) Товариства підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор (Дирекція) Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і діючим законодавством.

8.34. Директором (Генеральним директором та членом Дирекції) Товариства може бути будь-яка  фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

8.35. Кількісний склад Дирекції Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Директор (персональний склад Дирекції Товариства та Генеральний директор) Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

8.36. До компетенції Директора (Дирекції) Товариства відноситься вирішення питань поточної господарської діяльності Товариства, які, на думку Директора (Генерального директора та Дирекції) Товариства, є принциповими. Рішення Дирекції Товариства приймаються на його засіданнях. Порядок прийняття рішень простою більшістю голосів. Засідання Дирекції Товариства вважається правомочним коли на ньому присутня половина її членів.

8.37. Права та обов'язки Директора (Генерального директора та членів Дирекції) Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним (Генеральним директором та кожним членом Дирекції Товариства). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства.

                    

Директор (Генеральний директор) Товариства

8.38. Директор (Генеральний директор) Товариства відповідно до своїх повноважень:

 • · керує роботою Товариства (Дирекції Товариства) згідно з Положенням про Директора (Дирекцію Товариства);
 • · забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
 • · здійснює військовий облік;
 • подає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;
 • приймає рішення (організовує прийняття рішень Дирекції Товариства) з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю Товариства, згідно чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Директора (Дирекцію Товариства);
 • організовує ведення протоколів засідань Дирекції Товариства;

8.39. До компетенції Директора (Генерального директора) також відноситься;

 • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 • прийняття рішень з інших питань, пов‘язаних з поточною діяльністю Товариства;
 • прийняття рішень про закордонні відрядження працівників Товариства;
 • прийняття рішень про дату скликання та порядок денний Загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту;
 • керівництво роботою Товариства;
 • без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
 • укладання різного роду угод та інших юридичних актів, видавати доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки;
 • приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. 00 коп. при укладенні одного правочину, та сума укладених правочинів протягом календарного місяця сумарно не перевищує 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.;
 • приймати рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. 00 коп., при укладенні одного правочину, або сума укладених правочинів протягом календарного місяця сумарно перевищує 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп. – лише за попереднім погодженням умов правочинів та отриманням дозволу Наглядової ради Товариства на їх укладення;
 • приймати рішення про укладення правочинів на будь-яку суму щодо отримання кредитів, позик, інвестицій, надання поруки, гарантії, застави, отримання та надання задатку, укладання договорів оренди лише за попереднім узгодження умов правочинів та отриманням дозволу Наглядової ради Товариства на їх укладення;
 • укладання контрактів та трудових угод з працівниками Товариства;
 • затвердження договірних цін на продукцію, тарифи на послуги за попереднім узгодженням з Наглядовою радою Товариства;
 • затвердження внутрішніх нормативних документів щодо діяльності Товариства;
 • виконання інших функцій та дій, що передбачені цим Статутом та Положенням про Директора (Дирекцію Товариства);
 • призначає на посаду та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства України.

8.39. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора (Генерального директора) Товариства визначаються в трудовому контракті, який затверджується Наглядовою радою Товариства та від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства, або особою, уповноваженою Наглядовою радою Товариства.

8.40. У разі неможливості виконання Директором (Генеральним директором) Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює призначена ним особа (один із членів  Дирекції Товариства) за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.41. Обрання та звільнення Директора (Генерального директора та члена Дирекції) Товариства здійснюється за рішенням Наглядової  ради Товариства.

8.42. Засідання Дирекції проводиться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів.

Позачергове засідання Дирекції Товариства скликається на вимогу Генерального директора або члена Дирекції, Наглядової ради або Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства.

8.43. Рішенням Директора (Дирекції) Товариства будь-які особи (члени Дирекції Товариства) можуть бути наділені правами здійснювати окремі дії від імені Товариства згідно з цим Статутом та Положенням про Директора (Дирекцію) Товариства.

 

Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства

8.43. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором (Ревізійною комісією) Товариства, який (яка) обирається Загальними зборами (Ревізійна комісія Товариства – у кількості 3 (трьох) осіб) строком на три  роки з числа акціонерів або їх представників (якщо акціонером виступає юридична особа).

8.44. Ревізором (членом Ревізійної комісії) Товариства не може бути Голова та члени Наглядової ради та Директор (Генеральний директор та члени Дирекції) Товариства.

8.45. Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства вирішує питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяця, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

8.46. Ревізійна комісія Товариства є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше двох її членів. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

8.47. Планові, позапланові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізором (Ревізійною комісією) Товариства за власним рішенням, за дорученням Загальних зборів, на вимогу Наглядової ради Товариства або акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізору (Ревізійній комісії) Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на його (її) вимогу.

8.48. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

8.49. Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства доповідає про результати проведених ним (нею) перевірок Загальним зборам.

8.50. Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства складає висновки за підсумками перевірок. Без висновку Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства Загальні збори не вправі затверджувати річний звіт Товариства.

8.51. Ревізор (Ревізійна комісія) Товариства зобов’язаний (зобов'язана) вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.52. В разі виникнення потреби до компетенції Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства належить право залучати до перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудиторів та інших фахівців.

8.53. На вимогу акціонерів, які разом володіють не менш, як 10 (десятьма) відсотками акцій, у будь-який час, але не частіше двох разів на календарний рік має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Порядок проведення перевірки встановлюється законом. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводилась перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

 

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК

УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 

9.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор (Генеральний директор та члени Дирекції), Ревізор (Голова та члени Ревізійної комісії) Товариства.

9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

9.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

9.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізора (ревізійної комісії) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

9.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

9.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

 

9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

1) ця особа є однією із сторін такого правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник;

3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

3) внаслідок такого правочину придбає майно;

4) є афілійованою особою другої сторони у зобов’язанні із Товариством.

9.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

9.10.2. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

 

10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.

 

10.1.Товариство як публічне акціонерне товариство бере на себе зобов’язання збереження та надання доступу до основних регламентуючих діяльність Товариства документів.

10.2. Товариство зобов'язане зберігати при наявності:

10.2.1. Статут зміни до Статуту Товариства, засновницький (установчий) договір (за наявності), свідоцтво про державну реєстрацію;

10.2.2. Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Директора (Дирекції) Товариства та Положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства, акти внутрішнього регулювання та зміни до них;

10.2.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

10.2.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

10.2.5. Кодекс корпоративного управління Товариства;

10.2.6. протоколи Загальних зборів;

10.2.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

10.2.8. протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції Товариства, накази і розпорядження Директора (Генерального директора) – відповідно до діючого законодавства ;

10.2.9. протоколи засідань Ревізора (Ревізійної комісії);

10.2.10. висновки Ревізора (Ревізійної комісії) та аудитора Товариства;

10.2.11. річну фінансову звітність Товариства;

10.2.12. документи бухгалтерського обліку Товариства;

10.2.13. документи звітності Товариства, що подаються відповідним державним органам;

10.2.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

10.2.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

10.2.16. особливу інформацію про Товариство  згідно з вимогами законодавства України;

10.2.17. інші  документи,  передбачені  законодавством  України,  Статутом,  актами  внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Директора (Дирекції) Товариства.

10.3. Документи, передбачені пунктами 10.2.1-10.2.17 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

10.4. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора (Генерального директора) та на головного бухгалтера Товариства – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.5. Документи, передбачені пунктами 10.2.1-10.2.17 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

10.6. Товариство як публічне акціонерне товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 10.2.1, 10.2.2., 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6., 10.2.7., 10.2.11, 10.2.14, 10.2.16 Статуту.

10.8. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство має право надати йому завірені копії документів, визначених п.10.7 Статуту. За надання копій документів акціонер зобов’язаний оплатити вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора (Дирекції) Товариства не пізніше ніж за п’яти робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора (Дирекції) у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

 

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

 

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та  обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства. 

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних  органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на  припинення  Товариства  шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть  участь  у  злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або  перетворення. Зменшення  обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

11.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

11.5. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу,  виділу  або перетворення Товариства.

11.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  -  підприємців про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

11.7. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття,  приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або  розподільного  балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами акціонерів Товариства кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

11.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

11.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

11.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої  каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені  заставою  чи  іншим способом;

2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за  використання  результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

5) у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

6) у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

7) у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

8) у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій  Товариства  пропорційно  до  кількості належних їм акцій;

9) у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

11.13. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.14.У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між  усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам  вимог  (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною складу органів товариства та їх компетенції, вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

12.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Директор                                                                                                           С.А. Троцюк