Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

1.2. Організаційно-правова форма -  Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента -  45241 с.Кульчин Кiверцiвського р-ну Волинської обл. Україна Заводська,1

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05466878

1.5. Міжміський код та телефон - 0336598985

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А01  №669402

1.7. Дата державної реєстрації - 08.05.1996

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.kulchyn.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показникаЗвітний періодПопередній періодУсього активів1970416248Основні засоби (за залишковою вартістю)36603960Довгострокові фінансові інвестиції1919Запаси333311Сумарна дебіторська заборгованість37551022Грошові кошти та їх еквівалент63437Власний капітал-2381752Статутний капітал13171317Нерозподілений прибуто (непокритий збиток)-1555435Довгострокові зобов'язання13480Поточні зобов'язання1853214496Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію-0,3780Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)-0,3780Середньорічна кількість простих акцій52673200Вартість чистих активів-2381905

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Посадові особи емітента: директор - Троцюк Сергiй Ананiйович; Голова Ревiзiйної комiсiї - Петрик Ольга Антонiвна; Голова Наглядової Ради - Мазур Валерiй Леонiдович; Член Наглядової Ради - Мазур Вячеслав Валерiйович; Член Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"; Член Ревiзiйної комiсiї - Кононович Олена Миколаївна; Член Ревiзiйної комiсiї - Кухленко Володимир Васильович.

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення фонду держмайна України у Волинськiй обл. (13347870).

4. Інформація про цінні папери емітента

1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 5 267 320 шт. Лістинг – не проходили.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Зміни не було.

6. Інформація про загальні збори

25.04.2012 проведено чергові загальні збори.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит – ФАГ».

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово

надають аудиторські послуги, видане за рішенням Аудиторської палати України: № 1850

від 26 січня 2001 року № 98.Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офіс  74.Телефон (факс):  (0332) 72-22-65. На нашу думку, за винятком впливу питання,  про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих  аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Кульчинський силікатний завод» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р  № 996-XIV і Міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів -26.04.2013 .

Річна інформація опублікована на сторінці - www.kulchyn.com.ua

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Директор                                                                                                        Троцюк Сергій Ананійович