Річна інформація емітента цінних паперів

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Троцюк Сергiй Ананiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

 

 

(дата)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            05466878

1.4. Місцезнаходження емітента

            45241,   с.Кульчин Кiверцiвського р-ну Волинської обл. Україна, Заводська,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            0336598985, 0332784212

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            ksz.ua@mail.ru

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№82 Відомості НК ЦПФР

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kulchyn.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

В складi рiчного звiту вiдсутнi:

- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств -тому що, Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

- Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що, Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.

- Замовленних та виданих сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не було iз-за вiдсутнiстi випуска.

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - тому що, заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.

- Iнформацiя про дивiденди - тому що, дивiденди не нараховувались та не сплачувались за звiтний та попереднiй перiоди.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що, Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що, Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - тому що, борговi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що, Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що, Товариство сертифiкати ФОН не випускало.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що, Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

- У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

- У товариства вiдсутнi зобов"язання:  за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "Кульчинський силiкатний завод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            45241

3.1.5. Область, район

            Волинська обл. Ківерцівський р-н.

3.1.6. Населений пункт

            село  Кульчин

3.1.7. Вулиця, будинок

            Заводська,1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01  №669402

3.2.2. Дата державної реєстрації

            08.05.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Кiверцiвська районна державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            1 316 830

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            1 316 830

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Фiлiя АТ  "Укрексiмбанк" в м.Луцьку

3.3.2. МФО банку

            303547

3.3.3. Поточний рахунок

            2600601862438

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Фiлiя АТ   "Укрексiмбанк"в м.Луцьку

3.3.5. МФО банку

            303547

3.3.6. Поточний рахунок

            26006011862438

3.4. Основні види діяльності

            23.61 - Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

            23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

            08.12 - Добування пiску,гравiю,глин i коалiну

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування пiску, придатного для виробництва силiкатної цегли

2546

21.09.2001

Державна служба геологiї та надр України

21.09.2031

Опис

-

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення фонду держмайна України у Волинськiй обл.

13347870

43027, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Київський майдан,9

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.12р. становить 36 чол., позаштатних працiвникiв те неспискового складу-  1чол. Фонд заробiтної плати за 2012рiк становить  642,3 тис.грн., в порiвняннi з минулим 2011  роком зрiс на 84,5  тис.грн. за рахунок збiльшення розмiру законодавчо встановленої мiнiмальної зарплати.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Троцюк Сергiй Ананiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АС 862151 14.01.2003 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1963

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТзОВ "ВТО Iнтерком", генеральний директор

6.1.8. Опис

            Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшення загальних зборiв товариства.Оплата згiдно  контракту.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Петрик Ольга Антонiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АЕ 992570 23.01.1998  Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областi

6.1.4. Рік народження

            1957

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ" Сiгма-Трейд",головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мазур Валерiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

            1939

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України,головний науковий спiвробiтник

6.1.8. Опис

            Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради обирається серед членiв Наглядової Ради, призначених Загальними зборами акцiонерiв товариства. Обирається термiном на 3 роки. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мазур Вячеслав Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1970

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ"Сiгма - Трейд",директор

6.1.8. Опис

            Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

             30394450 

6.1.4. Рік народження

           

6.1.5. Освіта

           

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

           

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            в особi представника-   Генерального директора Кийка Геннадiя Леонiдовича

6.1.8. Опис

            Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв.Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кононович Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областiКрасногв

6.1.4. Рік народження

            1974

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ" Сiгма-Трейд",юристконсульт

6.1.8. Опис

            Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кухленко Володимир Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

            1940

6.1.5. Освіта

            Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ"Фасон ММ",iнженер-електромеханiк по автоматизацiї

6.1.8. Опис

            Член ревiзiйної комiсiї здiйснює  контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства.Винагороди за свою дiяльнiсть не отримує.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Ревiзiйної комiсiї

Петрик Ольга Антонiвна

АЕ 992570 23.01.1998  Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областi

18.06.2012

100

0,0018

100

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Мазур Валерiй Леонiдович

СН 566573 29.07.1997 . Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

31.08.2011

497 081

9,437

497 081

0

0

0

Член Наглядової Ради

Мазур Вячеслав Валерiйович

АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

21.12.2011

356 034

6,7593

356 034

0

0

0

Член Наглядової Ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ВТО "Iнтерком"

 30394450 

08.10.2003

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кононович Олена Миколаївна

АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй                           областi

18.06.2012

100

0,0018

100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кухленко Володимир Васильович

МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi

31.08.2011

496 981

9,435

496 981

0

0

0

Усього

4 726 994

89,7415

4 726 994

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'яв-ника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТО Iнтерком"

30394450

43006, Україна, Волинська обл., д/в р-н, м.Луцьк, Стуса,11

08.10.2003

 3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'яв-ника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

3 376 698

64,1066

3 376 698

0

0

0

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

25.04.2012

 

Кворум зборів

86,43

 

Опис

Порядок денний.

1.Обрання лiчильної комiсiї.

2.Звiт директора товариства про пiдсумки  виробничо-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк .

3.Звiт  ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2011 фiнансового року. Висновок  ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами 2011 фiнансового року.

4.Звiт Наглядової ради  товариства про результати дiяльностi за 2011 рiк.

5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради,звiту Директора,звiту Ревiзора.

6.Затвердження фiнансової звiтностi i балансу Товариства за 2011 рiк

7.Затвердження розподiлу прибутку(покриття збиткiв),отриманого (понесених) Товариством за 2011 рiк.                                                                                                                                  

8. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та викладенняйоговновiйредакцiї                        9.  Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства та викладення його в новiй редакцiї.                                                                                                                                     

 10.Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори Товариства та викладення його в новiй редакцiї.

 11. Прийняття рiшення  про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.

 12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

 13. Прийняття рiшення  про вiдкликання Ревiзора Товариства.

 14. Обрання членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства.

 15. Прийняття рiшення  про затвердження договорiв   на суму,що перевищує  1240,8 тис .грн. укладених товариством з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за 2011 рiк.                                                                                     

                                                                   

     

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйнакомпанiя "Ромекс-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23725243

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, Б Хмельницького 38/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№534301

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.07.2010

Міжміський код та телефон

044 3618458

Факс

044 3618458

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть ЗБЕРIГАЧА

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Фаг"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43021, Україна, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк, Шопена,22а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0332722265

Факс

0332722265

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

(044) 5854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

-

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

59/03/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000150981

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

5 267 320

1 316 830

100

Опис

Акцiї емiтента в лiстингу не перебувають.Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод " засноване вiдповiдно до рiшення засновникiв:Регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi 29.04. 1996р.  та органiзацiї орендарiв Орендного пiдприємства Кульчинський силiкатний завод "шляхом перетворення Орендного пiдприємства  у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Кульчинський силiкатний завод" протокол №1 вiд 05.05.2011року у Публiчне акцiонерне товариство"Кульчинський силiкатний завод".

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Дочiрнiх пiдприємств та фiпiй немає. В структуру товариства входить - силiкатний цех, ремонтно-механiчний цех, теплоенергетичний цех, склад  готової продукцiї та пакувальна дiльниця.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Таких пропозицiй немає.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

     Впродовж 2012 року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 1 вiд 03.01.2012 р. яким визначенi основнi принципи i методи облiкової полiтики щодо облiку активiв i зобов'язань та здiйснюваних пiдприємством облiкових оцiнок.

         Концептуальною основою, яка  використана для пiдготовки i  складання фiнансових звiтiв  Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" є  Закон України  "Про бухгалтерський облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  вiд  16  липня 1999 року №   996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi  внутрiшнi положення.

     Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.

 

 

Текст аудиторського висновку

 

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

 

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi

№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 74, тел.  (0332) 72-22-65

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фiнансової звiтностi   Публiчного  акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний  завод" за 2012 рік

         

                                       

                                                                                               Акцiонерам та  керiвництву

                                                                                               ПАТ "Кульчинський силiкатний завод"

                                                                                               Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв

                                                                                              та фондового ринку

 

Висновок щодо фiнансової звiтностi

 

     Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод", що включають Баланс станом на 31 грудня 2012, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також  стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

 

      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

      Управлiнський  персонал Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний силiкатний завод" несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i Порядку подання фiнансової  звiтностi,  затвердженого  Постановою  КМУ  вiд 28.02.2000 р.  № 419 (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

 

    Вiдповiдальнiсть аудиторiв

    Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

 

   Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

 

     Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

     У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" пiсля 31 грудня 2012 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на початок та на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2012 року, вартiсть яких вiдображена в балансi в розмiрi 333 тис. грн., вiдповiдно до виконання альтернативних процедур, У зв'язку з цим  ми не мали змоги визначити, чи iснувала би потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на вiдповiднi показники фiнансової звiтностi.

 

    Умовно-позитивна думка

     На нашу думку, за винятком впливу питання,  про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих  аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв та власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р  № 996-XIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

              Звiт щодо iнших вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв

                                   та фондового  ринку

 

     1. Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство

 1  Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод".

 2. Код за ЄДРПОУ:05466878.

 3. Мiсцезнаходження:  Волинська обл.,  Кiверцiвський р-н, с. Кульчин

 4. Дата державної реєстрацiї: 08.10.1996 р.

 

       2. Опис аудиторської перевiрки

       Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" (далi Товариство) проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-ХII (в редакцiї закону України вiд 14.09.2006 № 140-V), Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), Кодексу етики Професiйних бухгалтерiв, що застосовуються в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 року i зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

      МСА  вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

 

     3. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв

    Аудиторами перевiрено фiнансовi звiти, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк,  у складi:

-    Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року;

-    Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2012 рiк;

-    Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2012 рiк;

-    Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2012 рiк;

-    Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

-  Документи з трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної за П(С)БО, у звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

 

     Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi, головна книга), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.

    В ходi аудиторської перевiрки покупцям, постачальникам  та iншим дебiторам i кредиторам були надiсланi  запити на пiдтвердження ними заборгованостей.

 

     4. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства

     Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою облiку  частково за допомогою комплексної комп'ютерної програми "1С: Пiдприємство 7,7".

     Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

     Впродовж 2012 року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 1 вiд 03.01.2012 р. яким визначенi основнi принципи i методи облiкової полiтики щодо облiку активiв i зобов'язань та здiйснюваних пiдприємством облiкових оцiнок.

     Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.

     Аудиторами встановлено, що концептуальною основою, яка  використана для пiдготовки i  складання фiнансових звiтiв  Публiчного акцiонерного товариства "Кульчинський силiкатний завод" є  Закон України  "Про бухгалтерський облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в  Українi"  вiд  16  липня 1999 року №   996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi  внутрiшнi положення.

     Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ.

     Перевiркою встановлено, що показники фiнансової звiтностi сформованi за даними бухгалтерського облiку i є взаємопов'язаними.

     Iнформацiя, наведена в описових примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк вiдповiдає даним бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.

 

      5. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

      Розрахункова величина чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року складає

-238 тис. грн.

  Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу Товариства свiдчить, про їх вiдсутнiсть у товариства, а тому  не вiдповiдає  вимогам чинного законодавства.

 

        6. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою

             iнформацiєю, що розкривається емiтентом

        На виконання вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", нами розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, на предмет її вiдповiдностi iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. 

     Перевiрцi пiдлягала iнформацiя про зобов'язання емiтента, про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї. Пiд час розгляду вищевказаної iнформацiї встановлено, що вiдображенi в нiй фiнансовi показники iдентичнi показникам перевiреної аудитором фiнансової звiтностi.

      Аудитори зазначають, що за iнформацiєю, наданою керiвництвом Товариства для   аудиторської перевiрки, у 2012 роцi вiдбулися подiї, якi можуть вплинути  на  фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України  "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме прийняття рiшення загальними зборами про змiну складу посадових осiб 25.04.2012 р. i розмiщено 26.04.2012 р.

 

      7. Виконання значних правочинiв

      Аудиторами перевiренi вчиненi у звiтному перiодi Товариством правочини в процесi  поточної господарської дiяльностi.

     Проведеною перевiркою встановлено, що у 2012 роцi Товариством не було вчинено правочини,  вартiсть яких  перевищує граничну сукупну вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 10 i бiльше вiдсоткiв.

 

      8. Стан корпоративного управлiння

     Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

     При перевiрцi допомiжної iнформацiї встановлено, що вищим органом  Товариства є загальнi збори, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства.  У звiтному перiодi вiдбулися однi  загальнi збори акцiонерiв.

    Вiдповiдно до Статуту Товариства, одноосiбним виконавчим органом  Товариства є генеральний директор, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, i до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.

    Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i  в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова  рада Товариства.

    Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обрана  ревiзiйна комiсiя в складi 3-х осiб.

    Внутрiшнiй аудитор вiдсутнiй в Товариствi, а для перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до Статуту Товариства залучаються зовнiшнi аудитори.

    Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

 

 

 

      9. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення

     Вiдповiдно до  МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

     Аудиторами були зробленi запити управлiнському персоналу, якi стосуються оцiнки управлiнським персоналом ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства, включаючи характер, обсяг та перiодичнiсть таких оцiнок, а також дiй управлiнського персоналу для iдентифiкацiї та вживання  заходiв у вiдповiдь на ризики шахрайства.

    Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу - вiд тих, кого надiлено найвищими повноваженнями - про те, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть за розробку, встановлення й пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства, розкрили аудиторам iнформацiю про результати оцiнки управлiнським персоналом ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена внаслiдок шахрайства, а також  розкрили всi вiдомi їм факти, пов'язанi з шахрайством або з пiдозрою в шахрайствi, iнформацiю про будь-якi розслiдування шахрайства або пiдозрюваного шахрайства, що впливають на фiнансову звiтнiсть.

      Аудиторами на пiдставi  професiйного скептицизму та професiйного судження було розроблено i виконано аудиторськi процедури, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi тверджень. Зокрема пiд час виконання тестування журнальних записiв, оцiнки об?рунтованостi облiкових оцiнок, використання рiзних методiв вибiрки та рiзних звiрок, надання зовнiшнiх запитiв до дебiторiв i кредиторiв, вивчення операцiй мiж пов'язаними сторонами, виконання певних тестiв, опитування персоналу тощо проведено аналiз компонентiв фiнансової звiтностi та рахункiв бухгалтерського облiку i виконано аналiтичнi на справжнiсть документiв та облiкових записiв.

    В результатi проведених аудиторських процедур, спрямованих на вирiшення проблеми оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi тверджень, отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.

     Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур та зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.

 

      10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

1.  Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ".

2.  Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово

     надають аудиторськi послуги, видане за рiшенням Аудиторської палати України: № 1850

      вiд 26 сiчня 2001 року № 98.

3.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  74.

4.  Телефон (факс):  (0332) 72-22-65.

 

      11. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

      Договiр на проведення аудиту  № 4  вiд 09.01.2013 р.

      Дата початку аудиту - 09.01.2013 р., дата закiнчення -  28.03.2013 р.

 

 

  Директор Аудиторської фiрми   "Аудит - ФАГ"                                                   А.Г.Форсюк                                                                                            (сертифiкат аудитора серiя А № 000965, виданий за рiшенням

Аудиторської палати  України № 45 вiд 16.05.1996 р.).

 28.03.2013 р.

 

 

 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основним видом продукцiї є  цегла силiкатна  облицювальна потовщена бiла   та кольорова М-150 , М-125,цегла облицювальна одинарна бiла та кольорова М-150, М- 125.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

1) лiнiя по рубцi   та  сколу силiкатних виробiв - 1 шт.. 2) лiнiя  по виробництву цегли силiкатної Кruрр - 800 - 1 шт.,  Кruрр - 600 - 2 шт. З ) екскаватор Zeppelin ZR - I5  4) Автоклави АП1,2-2х19-4 шт  ;  5)комресор ;6)спалювач GTM-4 МгВт .

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент працює в галузi промисловостi будiвельних матерiалiв. В зв'язку з введениям нових гiдравлiчних npeciв пiдприємство освоїло виробництво цегли силiкатної лицьової потовщеної   М-150, М-125, цегли кольорово'i   лицьової потовщеної М-150, М-125. Емiтент при збутi продукцii   використовує  прямi канали розподiлу продукцiї, тобто виготовляє i реалiзовує цеглу вiдразу споживачевi  зi  складу, не користуючись послугами посередникiв.Основними споживачами цегли силiкатної  є iндивiдуальнi забудовники та будiвельнi органiзацiї переважно в межах Волинської та Рiвненської областей. Основними клiєнтами емiтента є:   ТОВ "Житлобуд-2", АТ "Нова лiнiя", ТОВ  "Епiцентр - К",ТзОВ "Луцьксантехмонтаж №536",  ПрАТ"РембудуправлiнняВишкiв-АТ".                                                                                               Для виробництва завод використовує мiсцевi кориснi копалини - пiски та привозну сировину-вапно будiвельне. Основними конкурентами у виробництвi цегли силiкатної у perioнi є ПАТ "Любомирський вапняно - силiкатний завод." Перевагою пiдприємства є те, що випуск силiкатної потовщеної цегли та кольорової лицювальної цегли в регiонi iншими пiдприємствами вiдсутнiй.

   В зв'язку зi значним зменшенням попиту на цеглу  перед заводом стало завдання виробництва нових видiв продукцiї.

    На пiдприємствi в даний час проводиться реконструкцiя- монтується нова лiнiя по виробництву газосилiкат них блокiв. Газосилiкатнi блока на сьогоднiшнiй день є популярним будiвельним матерiалом,стiни з якого мають низьку теплопровiднiсть . Окрiм того будiвництво споруд виконується в коротшi термiни.

 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

В зв" язку з економiчною кризою рiзко зменшились обсяги будiвницва у державному та приватному секторi.  Внаслiдок цього впав попит на будiвельну продукцiю.Пiдприємство не використало повнiстю свої виробничi потужностi.На дiяльнiсть пiдприємства значний вплив має високий рiвень податкiв, низька платоспроможнiсть населення.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство перебуває на повному госпрозрахунку.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного року вci договiрнi  зобов'язання  виконанi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширювати виробництво цегли силiкатної   облицювальної  потовщеної та газосилiкатних блокiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Така полiтика не проводиться.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Немає  судових справ.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

iнформацiя не надається.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 960

3 660

0

0

3 960

3 660

  будівлі та споруди

1 861

1 770

0

0

1 861

1 770

  машини та обладнання

1 935

1 764

0

0

1 935

1 764

  транспортні засоби

138

105

0

0

138

105

  інші

26

21

0

0

26

21

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 960

3 660

0

0

3 960

3 660

Опис

Заборона на використання основниих  засобiв емiтента вiдсутня.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-238

1 905

Статутний капітал (тис.грн.)

1 317

1 317

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

1 317

1 317

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Чистi активи  пiдприємства   меншi вiд розмiру статутного капiталу  , що   суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

    

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

 

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

 

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 348

X

X

Усього зобов'язань

X

1 348

X

X

Опис

-

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

25.04.2012

30.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

-

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

-

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

    

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

так

так

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

-

    

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

-

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

23

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників (1): 36

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 45241, Україна, Волинська обл., - р-н, с.Кульчин Кiверцiвського р-ну Волинської обл. Україна, Заводська,1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

0

48

    первісна вартість

011

0

49

    накопичена амортизація

012

( 0 )

( 1 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

8 831

10 461

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

3 960

3 660

    первісна вартість

031

7 612

7 612

    знос

032

( 3 652 )

( 3 952 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

19

19

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

38

1

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

12 848

14 189

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

311

333

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

1 630

1 364

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

207

291

    первісна вартість

161

207

306

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 15 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

524

545

    за виданими авансами

180

253

325

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

38

2 594

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

384

63

    у тому числі в касі

231

2

13

    в іноземній валюті

240

53

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

3 400

5 515

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

16 248

19 704

      

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

1 317

1 317

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

435

-1 555

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1 752

-238

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

62

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

62

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

1 348

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

1 348

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4 051

4 799

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

964

2 124

    з бюджетом

550

98

27

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

8

16

    з оплати праці

580

19

45

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

9 356

11 521

Усього за розділом IV

620

14 496

18 532

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

16 248

19 704

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

23

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2 396

0

Податок на додану вартість

015

( 397 )

( 0 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 999

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 3 346 )

( 0 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

0

0

   збиток

055

( 1 347 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

199

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 496 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 187 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 83 )

( 0 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

0

0

    збиток

105

( 1 914 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 6 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

0

0

    збиток

175

( 1 920 )

( 0 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 70 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

0

0

    збиток

195

( 1 990 )

( 0 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

0

0

    збиток

225

( 1 990 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

0

 

      

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2 747

0

Витрати на оплату праці

240

711

0

Відрахування на соціальні заходи

250

231

0

Амортизація

260

301

0

Інші операційні витрати

270

128

0

Разом

280

4 118

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

5267320

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

5267320

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-0,3778

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-0,3778

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

23

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

    Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4 626

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

630

0

Повернення авансів

030

229

0

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

5

0

Отримання субсидій, дотацій

050

25

0

Цільового фінансування

060

1

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3 047

0

    Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

090

( 3 230 )

( 0 )

Авансів

095

( 578 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 108 )

( 0 )

Працівникам

105

( 542 )

( 0 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 4 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 110 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 265 )

( 0 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 107 )

( 0 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 4 642 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-1 023

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-1 023

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

    фінансових інвестицій

180

0

0

    необоротних активів

190

6

0

    майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

 

 

 

    відсотки

210

0

0

    дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

240

( 703 )

( 0 )

    необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

    майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-697

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-697

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

1 341

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1 341

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1 341

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

-379

0

Залишок коштів на початок року

410

437

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

5

0

Залишок коштів на кінець року

430

63

0

      

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

 

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"

за ЄДРПОУ

05466878

Територія

Волинська область, с.Кульчин

за КОАТУУ

0721882703

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

23

Вид економічної діяльності

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

за КВЕД

23.61

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

      

 

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1 317

0

0

0

0

435

0

0

1 752

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

1 317

0

0

0

0

435

0

0

1 752

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-1 990

0

0

-1 990

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-1 990

0

0

-1 990

Залишок на кінець року

300

1 317

0

0

0

0

-1 555

0

0

-238

             

 

Керівник                                            Троцюк Сергiй Ананiйович

Головний бухгалтер                         Токарєва Оксана Ярославiвна