інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 2015

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Директор       Троцюк Сергiй Ананiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   29.12.2015
(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кульчинський силiкатний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
45241, Волинська обл., Кiверцiвський р-н, с.Кульчин, Заводська,1
4. Код за ЄДРПОУ
05466878
5. Міжміський код та телефон, факс
0336598985 0332784212
6. Електронна поштова адреса
ksz.ukr@gmail.comII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення Бюлетень.Цiннi папери України  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kulchyn.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 15.12.2015 24.12.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТО Iнтерком" 30394450 64.1066 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до вiдповiдi з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»(вих.№99558зв вiд 22 грудня 2015р.) про акцiонерiв ПАТ «Кульчинський силiкатний завод» станом на 15.12.2015р., яка надiйшла до емiтента 24.12.2015р. стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10% i бiльше вiд розмiру статутного капiталу.
2 15.12.2015 24.12.2015 фiзична особа 0 9.4371 19.4537
Зміст інформації:
Вiдповiдно до вiдповiдi з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»(вих.№99558зв вiд 22 грудня 2015р.) про акцiонерiв ПАТ «Кульчинський силiкатний завод» станом на 15.12.2015р., яка надiйшла до емiтента 24.12.2015р. стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10% i бiльше вiд розмiру статутного капiталу.
3 15.12.2015 24.12.2015 фiзична особа 0 0 29.0483
Зміст інформації:
Вiдповiдно до вiдповiдi з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»(вих.№99558зв вiд 22 грудня 2015р.) про акцiонерiв ПАТ «Кульчинський силiкатний завод» станом на 15.12.2015р., яка надiйшла до емiтента 24.12.2015р. стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10% i бiльше вiд розмiру статутного капiталу.
4 15.12.2015 24.12.2015 фiзична особа 0 6.7593 31.8009
Зміст інформації:
Вiдповiдно до вiдповiдi з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»(вих.№99558зв вiд 22 грудня 2015р.) про акцiонерiв ПАТ «Кульчинський силiкатний завод» станом на 15.12.2015р., яка надiйшла до емiтента 24.12.2015р. стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10% i бiльше вiд розмiру статутного капiталу.